معصومه مجیدی پرست

صفحه نخست /معصومه مجیدی پرست
نام و نام خانوادگی معصومه مجیدی پرست
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه مدیریت ورزشی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دوره 4 شماره 13 (1395) 73-87