غلامحسین مجذوبی

صفحه نخست /غلامحسین مجذوبی
غلامحسين مجذوبي
نام و نام خانوادگی غلامحسین مجذوبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 وحید ملک زاده غلامحسین مجذوبی --- 1399/02/31
2 نیلوفر زارع غلامحسین مجذوبی --- 1398/06/31
3 حسین ملک محمدی غلامحسین مجذوبی --- 1398/06/31
4 شهاب امینی نژاد غلامحسین مجذوبی سید علیرضا ثابت 1398/06/27
5 عاطفه حسنی علیرضا شوشتری غلامحسین مجذوبی 1398/04/09
6 شهاب الدین زارعی غلامحسین مجذوبی --- 1397/11/29
7 سیدمجید رهکوی غلامحسین مجذوبی --- 1397/11/27
8 زهره شیرازی غلامحسین مجذوبی --- 1397/07/08
9 کاوه رحمانی غلامحسین مجذوبی --- 1397/07/04
10 محمد کشفی غلامحسین مجذوبی احسان خادمی 1396/10/26
11 فرشاد عباسی غلامحسین مجذوبی --- 1396/07/04
12 محمدحسین قایدرحمتی غلامحسین مجذوبی --- 1396/03/30
13 پاینده پیمان جواد غلامحسین مجذوبی رضا باقری 1395/04/27
14 مجید باجلان غلامحسین مجذوبی --- 1395/04/26
15 وحید اقاحسینعلی شیرازی غلامحسین مجذوبی --- 1395/03/03
16 فایزه محمدظاهری غلامحسین مجذوبی --- 1394/12/25
17 پرویز اژدرزاده غلامحسین مجذوبی --- 1394/11/25
18 هاشم میکاییلی امیرحسین محمودی غلامحسین مجذوبی 1394/06/20
19 هاشم میکاییلی امیرحسین محمودی غلامحسین مجذوبی 1394/06/16
20 حمید مرشدی غلامحسین مجذوبی --- 1394/03/25
21 سعید مرادی غلامحسین مجذوبی امیرحسین محمودی 1393/11/29
22 فرزاد فریبا غلامحسین مجذوبی --- 1393/10/21
23 امیر عطریان افیانی غلامحسین مجذوبی --- 1393/07/06
24 فرج الله زارع جونقانی غلامحسین مجذوبی --- 1393/06/16
25 جمال محمدی غلامحسین مجذوبی --- 1393/02/29