غلامحسین مجذوبی

صفحه نخست /غلامحسین مجذوبی
غلامحسين مجذوبي
نام و نام خانوادگی غلامحسین مجذوبی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مهندسی مکانیک مدرس سال بیستم شماره 14 (1398) 497-506
2 علوم و فناوری کامپوزیت نشریه علوم و فناوری کامپوزیت، سال ششم شماره 3 (پیا (1398) 427 -434
3
Materials Research Express 6(12) (2019) (1-12)125081
4
Iranian Polymer Journal - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 28 (1398) 895-908
5
MEASUREMENT 143 (2019) 144-154
6
POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE 59(8) (2019) Pages 1636-1647
7
International Journal of Engineering 32(5) (2019) Pages 759-768
8
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS 53 (2019) 3567-3575
9
FATIGUE & FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS & STRUCTURES 42(3) (2019) 640-650
10
Materials Research Express 6(6) (2019) 065063
11
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 209 (2019) 162-172
12
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 206 (2019) 21-33
13
POLYMER COMPOSITES 40 (2019) 3947-3959
14 علوم و فناوری کامپوزیت دوره 5 شماره 3 (1397) 427-436
15
Journal of Stress Analysis 3(1) (2018) 35-45
16 مهندسی مکانیک مدرس دوره 18 شماره 3 (1397) 361-368
17
SURFACE REVIEW AND LETTERS 25 (2018) 1850067(10 pages)
18
Materials Research Express (1)5 (2018) 015046
19
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 188 (2018) 93-111
20
POWDER METALLURGY (2)61 (2018) 164-177
21
ARCHIVE OF APPLIED MECHANICS (10)88 (2018) 1859-1876
22
Archives of Civil and Mechanical Engineering 18 (2018) 702-712
23
THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS 93 (2018) 144-154
24
THIN-WALLED STRUCTURES 122 (2018) 1-7
25
JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN (1)53 (2018) 26-35
26
JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS (11)30 (2017) 1484-1502
27
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART J-JOURNAL OF ENGINEERING TRIBOLOGY DOI: 10.1177/1350650117732673 (2017) 1-14
28
International Journal of Engineering (5) 30 (2017) 791-799
29
SURFACE REVIEW AND LETTERS 24 (2017) 1-17
30
International Journal of Engineering (2)30 (2017) 321-329
31
INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 131-132 (2017) 75-80
32
TRIBOLOGY LETTERS 65 (2017) 0-0
33
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 328 (2017) 292-303
34
Applied Sciences-Basel 7 (2017) 0-0
35
International Journal of Engineering 29 (2016) 1747-1756
36
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 82 (2016) 2137–2148
37
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY 27 (2016) 1821-1827
38 علوم و فناوری کامپوزیت 2 (1395) 165-176
39 مهندسی مکانیک مدرس 16(1) (1395) 280-290
40
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 84 (2016) 663–672
41 مهندسی مکانیک مدرس 1 (1395) 280-290
42
ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 158 (2016) 179-193
43
JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN 51(3) (2016) 220-232
44
EXPERIMENTAL MECHANICS 111 (2015) 111
45 مهندسی مکانیک مدرس 15 (1394) 426-434
46
COMPOSITE INTERFACES 1 (2015) 1-17
47
POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 1 (2015) 1-11
48
International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 22 (2015) 4
49
JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN 50 (2015) 284-298
50
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY 26 (2015) 928-934
51 مهندسی مکانیک مدرس 14 (1393) 9-16
52
TRIBOLOGY TRANSACTIONS 57:4 (2015) 613-621
53
ADVANCED POWDER TECHNOLOGY 26 (2015) 73-82
54
JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN 50(5) (2015) 314-324
55
J Materials: Design and Applications 1 (2014) 1-13
56 مهندسی مکانیک شریف 30-3 دوره 2/2 (1393) 75-81
57
JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN 1 (2014) 1-13
58
International Journal of Engineering 27 (2014) 1287-1296
59 نانو مواد 18 (1393) 141-152
60
EXPERIMENTAL TECHNIQUES 10.1111/ext.12100 (2014) 1747-1567
61
journal of Mechanical Engineering Science 1 (2014) 1
62
journal of Mechanical Engineering Science 0 (2014) 1-12
63
International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 21 (2014) 295
64
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE 81 (2014) 538-547
65
JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR ENGINEERING DESIGN 49 (2013) 342-351
66
TRIBOLOGY TRANSACTIONS 56 (2013) 943-952