عباس مترجم

صفحه نخست /عباس مترجم
عباس مترجم
نام و نام خانوادگی عباس مترجم
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه باستانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / باستان شناسی - پیش از تاریخ
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 22 (1398) 67-83
2 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 19 ، دوره هشتم (1397) 47-66
3
Documenta Praehistorica XLV (2018) 86-99
4 فرهنگ ایلام - اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام وره و شماره: دوره 19 (1397) صفحه 36-56
5 مطالعات ایرانی - دانشگاه کرمان سال شانزدهم ؛ شماره 33 (1397) 97-113
6 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان شماره 16 ، دوره هشتم، بهار 1397 (1397) 83-110
7
Mediterranean archaeology and archaeometry Vol. 17, No 3, (2017) 65-81
8
Iranian Journal of Archaeological Studies 7 (2017) 45-53
9 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 11 (1395) 75-91
10
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists 3 (2017) 61-71
11
International Journal of the Society of Iranian Archaeologists Vol. 2, No. 4 (2016) 1-14
12
The International Journal of Humanities Vol. 23 (3): (2016) (121-147
13 جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام 1 (1395) 51-59
14
Iranica Antiqua L-50 (2015) 231-148
15 پژوهش های باستان شناسی ایران – دانشگاه بوعلی سینا همدان 7 (1393) 27-46
16 مطالعات باستان شناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه تهران دورۀ ،6شمارۀ 2 (1393) 73-90
17
Iranian Journal of Archaeological Studies 4 (2014) 49-65
18 the silk road 12 (2014) 76-81
19 باستان شناسی و تاریخ هنر شرق باستان 1 (1393) 61-68
20 اثر 59 (1391) 15-28
21 پژوهش های زبانی 10 (1391) 239-256