حیدرعلی مالمیر

صفحه نخست /حیدرعلی مالمیر
نام و نام خانوادگی حیدرعلی مالمیر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) جلد 27 ، شماره 5 (1393) 937-948