سعید گوهری

صفحه نخست /سعید گوهری
نام و نام خانوادگی سعید گوهری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / سازه های آبی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 20 (1398) 111-130
2 مهندسی منابع آب 12 (1398) 101-112
3 پژوهش های حفاظت آب و خاک 26 (1398) 1-20
4 تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان 12 (1398) 123-133
5 هیدرولیک 14 (1398) 1-15
6 علوم آب و خاک 23 (1398) 261-273
7
OCEAN ENGINEERING 188 (2019) 1-18
8 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 20 (1398) 85-100
9 مهندسی آبیاری و آب ایران 9 (1398) 58-74
10 دانش آب و خاک 29 (1398) 79-95
11 پژوهش های حفاظت آب و خاک 26 (1398) 91-109
12
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 187 (2019) 220-205
13 هیدرولیک 13 (1397) 1-16
14 پژوهش آب ایران 10 (1395) 11-22
15 تحقیقات آب و خاک ایران 46 (1394) 519-598
16 مهندسی منابع آب هشتم (1394) 69-78
17 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 22
18 دانش آب و خاک 24 (1393) 16
19 جلد20- ش4 (2014)