سعید گوهری

صفحه نخست /سعید گوهری
نام و نام خانوادگی سعید گوهری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / سازه های آبی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 187 (2019) 220-205
2 هیدرولیک 13 (1397) 1-16
3 پژوهش آب ایران 10 (1395) 11-22
4 تحقیقات آب و خاک ایران 46 (1394) 519-598
5 مهندسی منابع آب هشتم (1394) 69-78
6 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 22
7 دانش آب و خاک 24 (1393) 16
8 جلد20- ش4 (2014)