سعید گوهری

صفحه نخست /سعید گوهری
نام و نام خانوادگی سعید گوهری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آب
تحصیلات دکترای تخصصی / سازه های آبی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم آب و خاک 24 (1399) 57-73
2
CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING 47 (2020) 1238-1247
3 هیدرولیک 15 (1399) 1-14
4
Rehabilitation in Civil Engineering 8 (2020) 184-199
5 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 20 (1398) 111-130
6
RENEWABLE ENERGY 145 (2020) 2130-2143
7 پژوهش های حفاظت آب و خاک 26 (1398) 1-20
8 تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان 12 (1398) 123-133
9 مهندسی منابع آب 12 (1398) 101-112
10 هیدرولیک 14 (1398) 1-15
11 علوم آب و خاک 23 (1398) 261-273
12
OCEAN ENGINEERING 188 (2019) 1-18
13 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 20 (1398) 85-100
14 مهندسی آبیاری و آب ایران 9 (1398) 58-74
15 دانش آب و خاک 29 (1398) 79-95
16 پژوهش های حفاظت آب و خاک 26 (1398) 91-109
17
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 187 (2019) 220-205
18 هیدرولیک 13 (1397) 1-16
19 پژوهش آب ایران 10 (1395) 11-22
20 تحقیقات آب و خاک ایران 46 (1394) 519-598
21 مهندسی منابع آب هشتم (1394) 69-78
22 پژوهش های حفاظت آب و خاک 21 (1393) 22
23 دانش آب و خاک 24 (1393) 16
24 جلد20- ش4 (2014)