محسن گودرزی

صفحه نخست /محسن گودرزی
محسن گودرزي
نام و نام خانوادگی محسن گودرزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 آبیاری و زهکشی 13 (1398) 1191-1203
2 مهندسی مکانیک امیرکبیر (امیرکبیر سابق) - دانشگاه صنعتی امیرکبیر 4(50) (1397) 849-862
3
EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS 67 (2018) 104-115
4
Thermal Science and Engineering Progress 5 (2018) 86-96
5
APPLIED THERMAL ENGINEERING 139 (2018) 341-351
6
AUT Journal of Mechanical Engineering 1 (2017) 39-48
7 COMPUTERS & FLUIDS 145 (2017) 129-140
8
OCEAN ENGINEERING 137 (2017) 215-223
9
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES 102 (2016) 137-144
10
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 126 (2016) 982-990
11
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 120 (2016) 25-31
12
atw- International Journal for Nuclear Power 61 (2016) 604-608
13
atw- International Journal for Nuclear Power 61 (2016) 252-259
14 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 45 (1394) 81-92
15
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 99 (2015) 41-49
16
APPLIED THERMAL ENGINEERING 81 (2015) 58-65
17
ENERGY 72 (2015) 35-43
18
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES 94 (2015) 147-155
19
Mechanika 21 (2015) 28-33
20
APPLIED THERMAL ENGINEERING 75 (2015) 1118-1125
21
ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT 77 (2014) 243-249