سهیل گنجه فر

صفحه نخست /سهیل گنجه فر
نام و نام خانوادگی سهیل گنجه فر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی برق
تحصیلات دکترای تخصصی / برق - کنترل
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
RENEWABLE ENERGY 139 (2019) 1437-1446
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS 17 (2019) 1445-1453
3
Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME 141 (2019) 1-8
4
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS 16 (2018) 2405–2420
5 پردازش و مدیریت اطلاعات 34 (1397) 411-427
6
NEUROCOMPUTING 291 (2018) 175-186
7 مدیریت فناوری اطلاعات 4 (1397) 91-120
8
APPLIED SOFT COMPUTING 64 (2018) 674-685
9
Environmental Progress & Sustainable Energy 37 (2018) 2124-2131
10
Environmental Progress & Sustainable Energy online-published (2018) 1-7
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL AUTOMATION AND SYSTEMS 15 (2017) 2538-2550
12
ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 65 (2017) 346-360
13 کنترل - انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران 11 (1396) 14-25
14
Environmental Progress & Sustainable Energy 36 (2017) 586-594
15
MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING 86 (2017) 308-324
16
NEUROCOMPUTING 226 (2017) 135-144
17
APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 40 (2016) 7062-7081
18
ENERGY 106 (2016) 510-519
19
International Transactions on Electrical Energy Systems 25 (2015) 2819-2839
20
NEUROCOMPUTING 162 (2015) 245-255
21
NONLINEAR DYNAMICS 81 (2015) 1435-1452
22
NEURAL NETWORKS 71 (2015) 172-181
23
INFORMATION SCIENCES 311 (2015) 1-17
24
JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS 28 (2015) 1441-1450
25
MECCANICA 50 (2015) 2879-2898
26
APPLIED SOFT COMPUTING 28 (2015) 514-526
27
INFORMATION SCIENCES 294 (2015) 269-285
28
ENERGY 76 (2014) 326-335
29
Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 136 (2014) 051005-1
30
International Journla of Enhanced Research in Science Technology & Engineering 3 (2014) 79-89
31
ENERGY 67 (2014) 444-453