امیرحسین کشت کار

صفحه نخست /امیرحسین کشت کار
نام و نام خانوادگی امیرحسین کشت کار
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه زراعت و اصلاح نباتات
تحصیلات دکترای تخصصی / اصلاح نباتات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم باغبانی 33 (1398) 481-497
2 بیوتکنولوژی کشاورزی 11 (1398) 127-142
3 علوم باغبانی 33 (1398) 127-139
4 گیاه زراعی و تنش های محیطی 1 (1395) 45-53
5 پژوهش های زراعی ایران 14 (1395) 427-437
6 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 18 (1395) 88-96
7 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 18 (1395) 88-96
8 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 1-20
9 به زراعی کشاورزی 16(2) (1393) 399-416
10
Iran Agricultural Research 33 (2014) 63-72