مجید کزازی

صفحه نخست /مجید کزازی
نام و نام خانوادگی مجید کزازی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه گیاه پزشکی
تحصیلات دکترای تخصصی / حشره شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های جانوری دوره 31 شماره 4 (1397) 483-497
2
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY 111(1) (2018) 178-186
3
BULLETIN OF ENTOMOLOGICAL RESEARCH Volume 107, Issue 6 (2017) 777-790
4 مجله زیست شناسی تکوینی سال نهم، شماره 1، زمستان 95 (1395) 59- 68
5 فن آوری زیستی در کشاورزی پانزدهم (1395) 9
6
Persian Journal of Acarology 4(4) (2015) 373–398
7
Polish Journal of Entomology 83 (2014) 281-294
8
Journal of Crop Protection 3(2) (2014) 181-189
9 دانش گیاه پزشکی ایران دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان (1393) 89-99
10
Journal of Crop Protection 3 (2014) 181-189
11 فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی 5- ش1 (1392) 51-59