مهرداد کریمی مشاور

صفحه نخست /مهرداد کریمی مشاور
مهرداد كريمي مشاور
نام و نام خانوادگی مهرداد کریمی مشاور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 زهرا جوهریان مهرداد کریمی مشاور --- 1397/11/29
2 ارمان اذری پسند مهرداد کریمی مشاور --- 1397/11/28
3 بهاره اریس مهرداد کریمی مشاور --- 1397/11/03
4 عطیه خورشیدی مهرداد کریمی مشاور --- 1397/10/03
5 الیکا صفایی قمصری مهرداد کریمی مشاور --- 1397/06/18
6 مریم فرخی مهرداد کریمی مشاور --- 1396/12/23
7 حسین تروشه مهرداد کریمی مشاور حسن سجادزاده 1396/12/08
8 حاتمه حاجی ولیئی مهرداد کریمی مشاور --- 1396/11/25
9 سیده مریم فاروقی مهرداد کریمی مشاور --- 1396/11/23
10 رضوان دالوند محمدسعید ایزدی حسن سجادزاده 1395/11/20
11 فرشته خزایی کوهپر مهرداد کریمی مشاور --- 1394/11/21
12 فاطمه درویشی مهرداد کریمی مشاور --- 1394/11/20
13 مستوره یارتیره مهرداد کریمی مشاور --- 1394/11/19
14 مهدیس مشفق حسن سجادزاده مهرداد کریمی مشاور 1394/11/18
15 شیدا حقیریان مهرداد کریمی مشاور اسداله نقدی 1394/11/07
16 سلمان وحدت حسن سجادزاده مهرداد کریمی مشاور 1394/07/13
17 شبنم سینا مهرداد کریمی مشاور --- 1393/11/21
18 منا مهاجرانی مهرداد کریمی مشاور --- 1393/11/20
19 سیمین غلامی مهرداد کریمی مشاور --- 1393/11/15
20 امیرحسین سماوات اکباتان مهرداد کریمی مشاور --- 1393/11/14
21 مونا نیکوخوی مهرداد کریمی مشاور --- 1393/11/13