مهرداد کریمی مشاور

صفحه نخست /مهرداد کریمی مشاور
مهرداد كريمي مشاور
نام و نام خانوادگی مهرداد کریمی مشاور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات شهری 33 (1398) 51-62
2
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW 79 (2019) 106-268
3 آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران 7-2 (1398) 126-142
4 مطالعات شهری 30 (1398) 98-108
5
باغ نظر 15(66) (1397) 43-54
6
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW 73 (2018) 164-176
7 معماری و شهرسازی آرمان شهر 23 (1397) 75-84
8 شهر ایمن 4 (1397) 1-18
9 مطالعات معماری ایران 13 (1397) 127-147
10 پژوهش و برنامه ریزی شهری 33 (1397) 69-84
11
Journal of History Culture and Art Research 7 (2018) 136-151
12 مطالعات شهری 26 (1397) 31-42
13 آمایش جغرافیایی فضا - دانشگاه گلستان 26 (1396) 129-144
14 معماری و شهرسازی آرمان شهر 10-21 (1396) 205-216
15 محیط شناسی 43-3 (1396) 529-541
16 مدیریت شهری 48 (1396) 401-408
17 معماری و شهرسازی آرمان شهر 19 (1396) 107-118
18 هفت حصار 18 (1395) 53-68
19 هویت شهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 27 (1395) 41-52
20 معماری سبز 4 (1395) 12-19
21
International Journal of Architecture & Urban Planning 26 (2016) 61-70
22 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری 4-1 (1395) 89-116
23 آمایش محیط - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 35 (1395) 23-42
24
باغ نظر 12 (1394) 3-16
25 مطالعات شهری شماره 13 (1394) 33-42
26
ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT REVIEW 57 (2016) 53-62
27 باغ نظر دوره 12 شماره 37 (1394) 3-14
28 مطالعات شهری 15 (1394) 17-36
29 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دوره5- شماره 3 (1394) 80-88
30
Journal of Architecture and Urbanism 39-2 (2015) 132-140
31
مدیریت شهری 37 (1393) 261-273
32
INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH vol 7 issue 1 (2015) 490-496
33 هفت حصار 8 (1393) 69-83
34 باغ نظر 29 (1393) 3-10
35 فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی 10 (1393) 85-100
36 معماری و شهرسازی پایدار 1 (1392) 33-41
37
Applied mathematics in Engineerring, Managmenet and Technology 5(2) (2014) 146-156
38 منظر 22 (1392) 52-55
39 باغ نظر 24 (1392) 47-56
40 مطالعات محیطی هفت حصار 2 (1391) 17-24
41 منظر 20 (1391) 74-77
42 منظر 18 (1391) 74-79
43 باغ نظر 20 (1391) 3-12
44 منظر 16 (1390) 78-83
45 باغ نظر 15 (1389) 3-12
46 باغ نظر 13 (1389) 89-99