سعید کریمی

صفحه نخست /سعید کریمی
سعيد كريمي
نام و نام خانوادگی سعید کریمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش و توسعه کارآفرینی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 53-66
2 علوم ترویج و آموزش کشاورزی 1 (1398) 111-126
3 نامه آموزش عالی 46 (1398) 147-175
4 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 11 (1398) 124-138
5 آموزش عالی ایران - انجمن آموزش عالی ایران 9 (1397) 79-98
6 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49 (1397) 703-717
7
Journal of Agricultural Science and Technology 21 (2019) 249-263
8
APPLIED ECONOMICS 50 (2018) 1-10
9 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49 (1397) 263-277
10 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 6 (1396) 127-140
11 کارآفرینی در کشاورزی 4 (1396) 13-23
12 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 10 (1396) 54-62
13 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 9136-151 (1396) 136-151
14 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل 24 (1396) 33-46
15 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری - دانشگاه اصفهان 7 (1396) 17-34
16
Education Research International 2017 (2017) 1-2
17 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1395) 55-69
18
European Journal of Training and Development 4 (2017) 83-100
19 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 8 (1395) 51-65
20 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 8 (1395) 97-109
21 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 12 (1395) 71/84
22 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 47 (1395) 511-520
23 پردازش و مدیریت اطلاعات 31 (1395) 785-802
24 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 8 (1395) 3-16
25 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1394) 69-90
26 کارآفرینی در کشاورزی 2 (1394) 111-93
27 کارآفرینی در کشاورزی 2 (1394) 43-60
28 توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران 8 (1394) 371-390
29
International Journal of Psychology Early View (2015) 1-14
30 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 7 (1394) 117-134
31 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1393) 101-120
32
INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL 52 (2014) 1
33
European Journal of Training and Development 38 (2014) 694-728
34
JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT 53 (2014) 1
35
Procedia - Social and Behavioral Sciences 93 (2013) 204-214
36 توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران 5 (1391) 105-124