سعید کریمی

صفحه نخست /سعید کریمی
سعيد كريمي
نام و نام خانوادگی سعید کریمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه ترویج و آموزش کشاورزی
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش و توسعه کارآفرینی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 53 (1399) 1-27
2 کارآفرینی در کشاورزی 6 (1399) 71-86
3 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 12 (1399) 30-52
4
Frontiers in Psychology 11 (2020) 1-12
5
TEACHING IN HIGHER EDUCATION 25 (2020) 959-975
6 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 26 (1399) 53-76
7 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 11 (1398) 108-135
8 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی 5 (1398) 1-26
9
APPLIED ECONOMICS 52 (2020) 331-344
10 دانش کشاورزی و تولید پایدار 29 (1398) 53-66
11 علوم ترویج و آموزش کشاورزی 1 (1398) 111-126
12 نامه آموزش عالی 46 (1398) 147-175
13 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 11 (1398) 124-138
14 آموزش عالی ایران - انجمن آموزش عالی ایران 9 (1397) 79-98
15 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49 (1397) 703-717
16
Journal of Agricultural Science and Technology 21 (2019) 249-263
17 کارآفرینی در کشاورزی 5 (1397) 65-80
18
APPLIED ECONOMICS 50 (2018) 1-10
19 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 49 (1397) 263-277
20 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 6 (1396) 127-140
21 کارآفرینی در کشاورزی 4 (1396) 13-23
22 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 10 (1396) 54-62
23 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 9136-151 (1396) 136-151
24 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل 24 (1396) 33-46
25 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری - دانشگاه اصفهان 7 (1396) 17-34
26
Education Research International 2017 (2017) 1-2
27 کارآفرینی در کشاورزی 3 (1395) 55-69
28
European Journal of Training and Development 4 (2017) 83-100
29 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 8 (1395) 51-65
30 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 8 (1395) 97-109
31 علوم ترویج و آموزش کشاورزی - انجمن ترویج و آموزش کشاورزی 12 (1395) 71/84
32 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 47 (1395) 511-520
33 Iranian Journal of Information Processing Management 31 (2016) 785-802
34 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 8 (1395) 3-16
35 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1394) 69-90
36 کارآفرینی در کشاورزی 2 (1394) 111-93
37 کارآفرینی در کشاورزی 2 (1394) 43-60
38 توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران 8 (1394) 371-390
39
International Journal of Psychology Early View (2015) 1-14
40 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 7 (1394) 117-134
41 کارآفرینی در کشاورزی 1 (1393) 101-120
42
INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL 52 (2014) 1
43
European Journal of Training and Development 38 (2014) 694-728
44
JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT 53 (2014) 1
45
Procedia - Social and Behavioral Sciences 93 (2013) 204-214
46 توسعه کارآفرینی - دانشگاه تهران 5 (1391) 105-124