رویا کرمیان

صفحه نخست /رویا کرمیان
رويا كرميان
نام و نام خانوادگی رویا کرمیان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زیست شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیولوژی گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های گیاهی 32 (1398) 635-646
2
Iranian Red Crescent Medical Journal 21 (2019) 1-7
3
Iranian Journal of Plant Physiology 9 (2019) 2911-2920.
4
ChemistrySelect 4 (2019) 11398-11405
5
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 33 (2019) e4658
6
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 5265 (2019) 13
7
POLYHEDRON 170 (2019) 584-592
8 پژوهش های جانوری 31 (1398) 498-510
9
Persian Journal of Acarology 8 (2019) 125-145
10
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 890 (2019) 21-31
11 فنآوری تولیدات گیاهی 18 (1397) 17-29
12
POLYHEDRON 167 (2019) 93-110
13
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1198 (2019) 126666
14
POLYHEDRON 160 (2019) 238-246
15
Journal of Nanostructures 9 (2019) 74-85
16 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 9 (1397) 301-321
17
PLANT GROWTH REGULATION 6 (2018) 245–256
18 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 26 (1397) 126-141
19
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 42 (2018) 14308-14317
20
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 4 (2018) 1-14
21 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 26 (1397) 1-12
22
Organic Chemistry Research 4 (2018) 194-209
23
ANDROLOGIA 13086 (2018) 1-8
24
JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 71 (2018) 3277–3291
25
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 42 (2018) 8968-8978.
26
Phytotaxa 347 (2018) 285-291
27
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1165 (2018) 142-152
28 یافته های نوین در علوم زیستی 4 (1396) 353-360
29
INORGANICA CHIMICA ACTA 478 (2018) 176-186
30
PLANT BIOSYSTEMS 1 (2018) 1-10
31
POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY 137 (2018) 1-8
32
Journal of the Iranian Chemical Society JICS 15 (2018) 471–481
33
MONATSHEFTE FUR CHEMIE 9 (2018) 51-60
34
NEW JOURNAL OF CHEMISTRY 42 (2017) 1796-1805
35
Pharmaceutical Sciences 23 (2017) 316-323
36
ZOOTAXA 4337 (2017) 493–508
37
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 10 (2017) 960-966
38
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY DOI: 10.1002/aoc.4005 (2017) 1-8
39
POLYHEDRON 135 (2017) 1-9
40
Acarina 1 (2017) 75-86
41 مجله علمی پژوهشی سلول و بافت 7 (1395) 323-332
42
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 425 (2016) 217-228
43
RSC Advances 6 (2016) 92028–92039
44
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 40 (2016) 130-136
45
Iranian Journal of Pharmaceutical Sciences 66 (2016) 112-119
46
RSC Advances 6 (2016) 62460
47 یافته های نوین در علوم زیستی 3 (1395) 136-144
48 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) 28 (1394) 224-234
49
Der Pharma Chemica 7 (10) (2015) 442-452
50
NOVON 24 (2015) 186-198
51
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 41 (2015) 1-17
52 علوم باغبانی ایران 46(2) (1394) 279-290
53 زراعت و فناوری زعفران 3 (1394) 83-96
54
ANNALES BOTANICI FENNICI 52 (2015) 192
55 یافته های نوین در علوم زیستی 1(2) (1394) 29-39
56
POLYHEDRON 85 (2015) 652-664
57
Phytotaxa 213(2) (2015) 87-101
58
تاکسونومی و بیوسیستماتیک 6 (1393) 83-86
59
نشریه علوم دانشگاه خوارزمی 14 (1393) 225-238
60
NOVON 23 (2014) 209-216
61
RSC Advances 4 (2014) 47721-47725
62
Journal of Essential Oil Bearing Plants 17 (2014) 331-345
63 فنآوری تولیدات گیاهی 14 (1393) 149-160
64
JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 761 (2014) 111-119
65
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 38 (2014) 192-196
66
ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA 56 (2014) 97-103
67
Journal of Biologically Active Products from Nature 4 (2014) 343-354
68
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 1061 (2014) 90-96
69
JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 1 (2014) 35-40
70
Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches 3 (2013) 115-119