مصطفی کرمی

صفحه نخست /مصطفی کرمی
مصطفي كرمي
نام و نام خانوادگی مصطفی کرمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده صنایع غذایی بهار / گروه مهندسی صنایع غذایی - بهار
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم و مهندسی صنایع غذایی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 علوم و صنایع غذایی ایران 94 (1398) 127-138
2 علوم و صنایع غذایی ایران 90 (1398) 177-185
3 علوم و صنایع غذایی ایران 90 (1398) 153-161
4 علوم و صنایع غذایی ایران 86 (1398) 167-183
5
Food Science & Nutrition 7 (3) (2019) 896
6 علوم و صنایع غذایی ایران 85 (1397) 437-446
7 علوم و صنایع غذایی ایران 84 (1397) 136-125
8
Journal of Agricultural Science and Technology 20 (2018) 1149-1160
9 علوم و صنایع غذایی ایران 80-15 (1397) 130-121
10 علوم و صنایع غذایی ایران 72 (1396) 121-132
11 علوم و صنایع غذایی ایران 68 (1396) 137-145
12 علوم و صنایع غذایی ایران 67 (1396) 241-252
13 فناوری های نوین غذایی 16 (1396) 45-55
14 علوم و صنایع غذایی ایران 70 (1396) 325-336
15 علوم و صنایع غذایی ایران 64 (1396) 179-190
16
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAIRY TECHNOLOGY 70 (2017) 1-8
17
Food Science & Nutrition 00 (2017) 1-6
18 علوم و صنایع غذایی ایران 63 (1396) 243-249
19
Indian Journal of Public Health Research and Development 8 (2) (2017) 392-396
20
LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 80 (2017) 386-393
21 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 4 (1395) 81-71
22 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 3 (1395) 50-63
23 علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران یازدهم (1395) 105-112
24
international journal of agriculture and crop sciences 7-7 (2014) 417-421
25
international journal of agriculture and crop sciences 6-7 (2013) 1199-1202
26
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 95(8) (2012) 4209-4222
27 مهندسی بیوسیستم ایران 1(40) (1388) 101-110
28
FOOD CHEMISTRY 113 (2009) 424-434
29
FOOD CHEMISTRY 112 (2009) 539-544
30
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 91(11) (2008) 4147-4154