فخری کرمانپورشهرضا

صفحه نخست /فخری کرمانپورشهرضا
نام و نام خانوادگی فخری کرمانپورشهرضا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS 320 (2020) 114461-...
2
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 65 (2020) 5360-5368
3
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 64 (2019) 2292-2302
4
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY 46 (2017) 2091-2108
5
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY 46 (2017) 15
6
JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA 59 (2014) 1922-1929