فخری کرمانپورشهرضا

صفحه نخست /فخری کرمانپورشهرضا
نام و نام خانوادگی فخری کرمانپورشهرضا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک