رسول کردنوقابی

صفحه نخست /رسول کردنوقابی
نام و نام خانوادگی رسول کردنوقابی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی تربیتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 26، پاییز 1398 (1398) صفحه 65-76
2 فیض دوره 23 شماره 2 (1398) 125-134
3 اندازه گیری تربیتی دوره 9، شماره 36، تابستان 1398 (1398) 111-137
4 تفکر و کودک سال 10 شماره 1 (1398) 1-13
5 راهبردهای شناختی در یادگیری دوره 7، شماره 12 بهار و تابستان 1398 (1398) 211-189
6 پژوهش در سلامت روانشناختی 13 (1398) 24-39
7 روانشناسی معاصر - انجمن روانشناسی ایران 12 (1397) 11-36
8 روانشناسی بالینی و شخصیت دوره 16 شماره 2 پیاپی 31 (1397) 151-159
9 پژوهش های ادبیات تطبیقی دوره 6 شماره 3 (1397) 131-152
10 پژوهش در نظام های آموزشی شماره 41 (1397) 25-7
11 جامعه شناسی آموزش و پرورش 11 (1397) 65-78
12
Iranian Journal of Learning and Memory Vol 1 No 1 (2018) 8-17
13 روانشناسی بالینی 35 (1396) 54-66
14 پژوهش در برنامه ریزی درسی 53 (1396) 108-100
15 پژوهش های روانشناختی دوره 20 شماره 1 (1396) 76-90
16 اندازه گیری تربیتی 28 (1396) 241-255
17 خانواده پژوهی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی 50 (1396) 215-236
18 روان شناسی و دین 37 (1396) 137-158
19
International Journal of Education and Learning Vol.6, No.2 (2017) 1-20
20 خانواده و پژوهش سال دوازدهم، شماره 29 (1395) 7-25
21 اندازه گیری تربیتی دوره 6 شماره 22 (1395) 165-190
22 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی چهلم (1395) 105-128
23 راهبردهای شناختی در یادگیری سال سوم – شماره پنجم – پاییز و زمستان 94 (1394) 91-105
24 خانواده و پژوهش سال 10 شماره 4 شماره پیاپی 21 (1394) 101-120
25 روانشناسی پیری دوره 1 شماره 3 (1394) 187-197
26 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی سال یازدهم، شماره سی و هفتم، پاییز 94 (1394) 161-185
27 علوم روانشناختی دوره چهاردهم، شماره 54 (1394) 208-225
28 فناوری آموزش و یادگیری شماره 2 (1394) 139-158
29 پژوهش در برنامه ریزی درسی سال 12، شماره 17 (44) (1394) 99-109
30 پژوهش در برنامه ریزی درسی سال دوازدهم، دوره دوم، شماره 17، پیاپی44 (1394) 99-109
31 پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره دوم، شماره 16، پیاپی 43 (1393) 14-23
32 پژوهش های کاربردی در روانشناسی تربیتی 1 (1393) 14-25
33 راهبردهای شناختی در یادگیری 2 (1393) 83-96
34 روانشناسی بالینی سال 6، شماره 1 (26) (1393) 103-112
35
International Journal of Psychology and Behavioral Research 1(3) (2014) 631-643
36 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 54 (1392) 61-72
37 اصول بهداشت روانی 3 (1392) 402-11
38 علوم روانشناختی 45 (1392) 20-32
39 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 51 (1392) 5-13
40 س7- ج 7- ش2 (2013) 99-108
41 فناوری آموزش 7 (1391) 99-108
42 روان شناسی تربیتی 22 (1390) 125-153