مهدی قیاسوند

صفحه نخست /مهدی قیاسوند
مهدي قياسوند
نام و نام خانوادگی مهدی قیاسوند
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه ریاضی
تحصیلات دکترای تخصصی / ریاضی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
DISCRETE APPLIED MATHEMATICS 260 (2019) 188-202
2
JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION 37 (2019) 957-969
3
TELECOMMUNICATION SYSTEMS 68 (2018) 230–217
4
Scientia Iranica 24 (2017) 329–319
5
JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION 34 (2017) 203-217
6
TELECOMMUNICATION SYSTEMS 63 (2016) 719-725
7
Scientia Iranica 23 (2016) 3063
8
WIRELESS NETWORKS 21 (2015) 2609-2615
9
JOURNAL OF COMBINATORIAL OPTIMIZATION 10.1007 (2015) 1-12
10
ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH 229 (2015) 397-408
11
WIRELESS NETWORKS 21 (2015) 757-768
12
Scientia Iranica 21 (2014) 980-987
13
CONTROL AND CYBERNETICS 43 (2014) 79-94