سیروس قنبری

صفحه نخست /سیروس قنبری
سيروس قنبري
نام و نام خانوادگی سیروس قنبری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت برآموزش سازمان ها پاییز و زمستان1398 (1398) 357-386
2 پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران زمستان1398 (1398) 17-36
3 علوم تربیتی زمستان1398 (1398) 217-238
4 مدیریت مدرسه پاییز و زمستان1397 (1397) 264-284
5 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی پاییز و زمستان1397 (1397) 77-104
6 مشاوره شغلی و سازمانی زمستان1397 (1397) 147-164
7 علوم تربیتی از دیدگاه اسلام پاییز و زمستان1397 (1397) 29-51
8 تدریس پژوهی تابستان1397 (1397) 18-30
9 مدیریت برآموزش سازمان ها بهار و تابستان97 (1397) 205-230
10 مدیریت بهره وری شماره چهل و پنج (1397) 115-151
11 مدیریت مدرسه پاییز و زمستان (1396) 228-248
12 پژوهش های نوین روانشناختی 48 (1396) 59-86
13 مدیریت فرهنگ سازمانی زمستان 96 (1396) 767-788
14 فصلنامه مدیریت پرستاری زمستان 96 (1396) 9-16
15 اخلاق در علوم و فناوری تابستان96 (1396) 47-57
16 مدیریت برآموزش سازمان ها بهار و تابستان96 (1396) 73-102
17 مطالعات رفتار سازمانی تابستان96 (1396) 127-150
18 جامعه شناسی کاربردی 66 (1396) 35-48
19 آموزش و توسعه منابع انسانی بهار96 (1396) 1-27
20 رویکردهای نوین آموزشی - دانشگاه اصفهان 25 (1396) 46-74
21 مدیریت مدرسه دوره چهارم، شماره دوم (1395) 123-143
22 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی شماره28 (1395) 1-26
23 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی شماره28 (1395) 83-108
24 مطالعات رفتار سازمانی شماره20 (1395) 21-45
25 جامعه شناسی کاربردی 64 (1395) 47-60
26 مدیریت سرمایه اجتماعی 3 (1395) 347-368
27 اخلاق در علوم و فناوری 11 (1395) 69-78
28 مدیریت برآموزش سازمان ها بهار و تابستان95 (1395) 9-36
29 نامه آموزش عالی 35 (1395) 115-133
30
Iranian Journal of Ruminants Health Research 1 (2016) 21-30
31 پژوهشنامه انقلاب اسلامی 19 (1395) 143-169
32 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 14 (1395) 41-67
33 دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 16 (1395) 9-30
34 جامعه شناسی کاربردی تابستان1395 (1395) 157-174
35 مدیریت توسعه و تحول 24 (1395) 57-67
36 فصلنامه مدیریت پرستاری پنجم (1395) 41-48
37 پژوهشنامه نهج البلاغه 13 (1395) 99-119
38 آموزش و توسعه منابع انسانی سال سوم، شماره 8 (1395) 77-95
39 نوآوری و ارزش آفرینی - جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه با همکاری موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان علمی پژوهشی 4 (1394) 11-19
40 فرایند مدیریت و توسعه 2 (1394) 183-198
41 مدیریت دولتی زمستان (1394) 865-882
42 فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 2 (1394) 9-38
43 پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی پاییز1394 (1394) 71-95
44 گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره دوازدهم، شماره4 (1394) 496-505
45 پژوهش های انقلاب اسلامی 14 (1394) 61-85
46 آموزش و توسعه منابع انسانی پاییز1394 (1394) 103-123
47 اخلاق در علوم و فناوری سال دهم، شماره2 (1394) 39-49
48 مدیریت فرهنگ سازمانی دوره 13، شماره 2 (1394) 485-512
49 مطالعات مدیریت بهبود و تحول شماره 77 (1394) 99-123
50 مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات بهار1394 (1394) 1-24
51 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سال پنجم (1394) 132 - 109
52 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره8، شماره2 (1394) 106-116
53 اخلاق 18 (1394) 173-202
54 گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره دوازدهم، شماره 1 (1394) 266-276
55
Journal of Applied Environmental and Biological Sciences 5 (2015) 193-199
56 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سال چهارم،شماره6 (1394) 85-105
57 علوم تربیتی 2 (1393) 207-230
58 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 4 (1393) 65-94
59 مهندسی و مدیریت کیفیت 3 (1393) 260-270
60
International Journal of Management Perspective 5 (2015) 19-29
61 بیمارستان 4 (1393) 73-81
62 فصلنامه علمی –پژوهشی اخلاق زیستی 13 (1393) 75-95
63 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی 2 (1393) 135-151
64 راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 5 (1393) 329-338
65 پژوهش علوم انسانی 35 (1393) 41-64
66 پژوهش علوم انسانی 35 (1393) 133-149
67 مجله روانشناسی70 2 (1393) 129-145
68 پژوهش های آموزش و یادگیری 3 (1393) 195-216
69 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 4 (1393) 55-81
70 علوم تربیتی 1 (1393) 115-134
71 Applied mathematics in Engineerring, Managmenet and Technology Jun2014 (2014) 1238-1248
72 دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 11 (1393) 111-137
73 پژوهش علوم انسانی 33 (1393) 19-41
74 پژوهش های مدیریت عمومی 23 (1393) 27-52
75 فصلنامه تعلیم و تربیت 117 (1393) 9-34
76 نوآوری های مدیریت آموزشی 2 (1393) 7-24
77 فصلنامه مدیریت پرستاری 3 (1393) 69-79
78 مدیریت برآموزش سازمان ها 2 (1393) 127-156
79
International Journal of Management Perspective 4 (2014) 81-94
80 دوره 5- ش 17 (2014) 89-121
81 ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY (2014)
82 دوره5- ش16 (2013) 9-27
83 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار س7- ش32 (1392) 87-106
84 مدیریت برآموزش سازمان ها س2- ش1 (1392) 163-194
85 س5- ش1 (2013) 40-54
86 س2- ش5 (2013) 49-66
87 دوره 4- ش4 (2013) 89-112
88 دوره 4- ش13 (2013) 9-26
89 پژوهش علوم انسانی س13- ش32 (1391) 19-45
90 مدیریت برآموزش سازمان ها ش 1 (1391) 197-240
91 پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی س2-ش4 (1391) 35-
92 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 19- ش3 (1391)
93 مهندسی صنایع و مدیریت دوره 8- ش3 (1391) 127-151
94 س1-ش2 (2012) 121-139
95 س3-ش1 (2012) 1-20
96 پژوهش علوم انسانی س12- ش30 (1390) 19-37
97 پژوهش علوم انسانی س12- ش30 (1390) 83-101
98 پژوهش علوم انسانی س12- ش29 (1390)
99 مهندسی صنایع و مدیریت دوره 7- ش1 (1390) 29-48
100 پژوهش علوم انسانی س12- ش29 (1390)
101 پژوهش علوم انسانی س11- ش28 (1389)
102 پژوهش علوم انسانی س11-ش28 (1389)
103 پژوهش علوم انسانی سال10، شماره 25 (1388) 129-146