علی اکبر قلی زاده

صفحه نخست /علی اکبر قلی زاده
علي اكبر قلي زاده
نام و نام خانوادگی علی اکبر قلی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 سیاستگذاری اقتصادی 12 (1399) 33-63
2 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 90 (1398) 103-136
3 مدلسازی اقتصادی 36 (1398) 37-74
4 اقتصاد و مدیریت شهری 23 پیاپی (1397) 95-81
5 اقتصاد و بانکداری اسلامی سال ششم شماره 20 (1396) 200-183
6 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 6 شماره 22 (1396) 211-229
7 اقتصاد مسکن شماره 61 (1396) 57-76
8 اقتصاد مسکن شماره 60 (1396) 79-103
9 اقتصاد مسکن شماره 85 (1395) 25-38
10 مدلسازی اقتصادی سال6 شماره 24 (1395) 7-40
11 اقتصاد مسکن پیاپی 57 (1395) 61-76
12 تحقیقات اقتصادی دورۀ 50 ، شمارۀ 4، زمستان 1394 (1394) 959-988
13 تحقیقات مدل سازی اقتصادی دوره 6، شماره 21 - پاییز 94 (1394) 119-151
14 پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم، شماره سوم، پاییز 1394 (1394) 193-210
15 پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم شماره سوم پاییز 1394 (1394) 39-66
16 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 4 شماره 14 (1394) 49-67
17
Iranian Economic Review Vol.18, No.1, 2014 (2014) 47-71
18 تحقیقات اقتصادی دورۀ 48 ، شمارۀ4، زمستان 92 (1392) 23-43
19 (8) 15 (2013)
20
KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 39 (2013) 151-158
21 فصلنامه علمی- پژوهشی حمل و نقل (4) 1 (1391)