ناصر قره خانی

صفحه نخست /ناصر قره خانی
ناصر قره خاني
نام و نام خانوادگی ناصر قره خانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک