رامین قربانی واقعی

صفحه نخست /رامین قربانی واقعی
نام و نام خانوادگی رامین قربانی واقعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده شیمی / گروه شیمی آلی
تحصیلات دکترای تخصصی / شیمی آلی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY e5049 (2019) 1-11
2 Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications 97 (2019) 45-54
3
ChemistrySelect 4 (2019) 17311737
4
Organic Chemistry Research 4 (2019) 73-85
5
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 2 (2018) 11
6
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 4 (2018) 33
7
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 5 (2018) 19
8
MONATSHEFTE FUR CHEMIE 9 (2018) 51-60
9
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2017) 1-10
10
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2017) 1-10
11
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2017) 1-10
12
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 32 (2017) 0-0
13
ChemCatChem ChemCatChem 10.1002/cctc.201700169 (2017) ChemCatChem 10.1002/
14
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 95 (2017) 1073-1080
15
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY 95 (2017) 601-604
16
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) 0-0
17
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 31 (2017) 0-0
18
CURRENT ORGANIC SYNTHESIS 14 (2017) 904-911
19
COMPTES RENDUS CHIMIE 9 (2017) 1-8
20
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 5 (2016) 1-10
21
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 5 (2016) 1-11
22
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 43 (2016) 2299-2314
23
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 000 (2016) 00
24
SYNTHETIC METALS 49 (2016) 763-769
25
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 128 (2016) 2815-2825
26
ORGANIC SYNTHESES 48 (2016) 3803-3811
27
MOLECULAR DIVERSITY 20 (2016) 907-917
28
JOURNAL OF CHEMICAL SCIENCES 128 (2016) 1157–1162
29
RSC Advances 6 (2016) 29182–29189
30
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 2 (2016) 465-471
31
SYNTHESIS-STUTTGART 48 (2016) 3803-3811
32
RESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES 41 (2015) 1-17
33
RSC Advances 5 (2015) 74336
34
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY DOI 10.1002/jhet.2570 (2015) DOI 10.1002/jhet.257
35
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 29 (2015) 195-199
36
COMPTES RENDUS CHIMIE 18 (2015) 636-643
37
RSC Advances 5 (2015) 3665
38
RSC Advances 4 (2014) 33582-33586
39
JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL 393 (2014) 240-247
40
compets rendus chimi 17 (2014) 1002-1006
41
RSC Advances 4 (2014) 25057-25062
42
compets rendus chimi 17 (2014) 118-123
43
compets rendus chimi 17 (2014) 324-330
44
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 51 (2014) 372-379
45
APPLIED ORGANOMETALLIC CHEMISTRY 29 (2014) 26-32
46
RSC Advances 4 (2014) 47952-47928
47
HELVETICA CHIMICA ACTA 97 (2014) 979-984