محمدحسین قبادی

صفحه نخست /محمدحسین قبادی
نام و نام خانوادگی محمدحسین قبادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم پایه / گروه زمین شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / زمین شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره 13، شماره 26 پاییز و زمستان 1398 (1398) صفحه 1-16
2
Geopersia 9 (2019) 265-277
3 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی سال 13 شماره 25 (1398) 1-25
4 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره 13، شماره 25 بهار و تابستان 1398 (1398) صفحه 72-84
5 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره 12 شماره 24 (1397) 26-38
6 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران یاردهم (1397) 89-107
7
Environmental Earth Sciences 77 (2018) 1-19
8
Journal of Engineering Geology 11(3) (2017) 81-102
9
Arabian Journal of Geosciences 10:430 (2017) 1-15
10
Environmental Earth Sciences 76(478)( DOI 10.1007/s12665-017-6815-2) (2017) 15pages
11 زمین شناسی مهندسی 11(1) (1396) 91-114
12
Environmental Earth Sciences DOI 10.1007/s12665-017-6392-4 (2017) 1-19
13
CARBONATES AND EVAPORITES DOI 10.1007/s13146-017-0347-4 (2017) 14 pages
14 زمین شناسی کاربردی پیشرفته 19 (1395) 23-33
15 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 20 (1395) 76-91
16 زمین شناسی مهندسی DOI 10.1007/s10064-015-0751-8 (1395) 353-378
17
زمین شناسی مهندسی جلد1 (1394) 3538-3556
18
Environmental Earth Sciences DOI 10.1007/s12665-016-5785-0 (2016) 1-14
19
Environmental Earth Sciences DOI 10.1007/s12665-016-5664-8 (2016) 1-15
20
Geopersia 6 (2016) 19-33
21 جغرافیا و پایداری محیط 16 (1394) 15
22
زمین شناسی مهندسی Journal of Engineering Geology, Vol. 9, No. 2, Sum (1394) 2765-2788
23 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 18 (1394) 66-73
24 علوم محیطی - دانشگاه شهید بهشتی 3 (1394) 11-24
25
Geopersia Geopersia 5 (2), (2015) 177-187
26 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران هفتم، شماره 3 و4، صفحه 57 تا70 (1393) 57-70
27
Bulletin of Engineering Geology and the Environment DOI 10.1007/s10064-015-0751-8 (2015) DOI 10.1007/s10064-0
28 زمین شناسی مهندسی 8 (1393) 2463-2486
29 رسوب شناسی کاربردی 3 (1393) 48-61
30
Environmental Earth Sciences 1 (2014) 1
31
Bulletin of Engineering Geology and the Environment 10.1007/s10064-014-0662-0 (2014) 10.1007/s10064-014-0
32 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران پاییز وزمستان 1393، جلد هفتم، شماره 3 و4، صفحه 1 ت (1393) 1-14
33
Environmental Earth Sciences DOI 10.1007/s12665-014-3373-8 (2014) DOI 10.1007/s12665-0
34
Geopersia 4 (2014) 25-43
35
JOURNAL OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF INDIA 83 (2014) 83-92
36 نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک 4 (1), 2014 (1393) 289-300
37
ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING DOI 10.1007/s00603-014-0609-6 (2014) DOI 10.1007/s00603-0
38 نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک 2 (1393) 150-160
39
فصلنامه زمین شناسی کاربردی 9 (1392) 315-332
40 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 14 (1392) 34-46
41 زمین شناسی کاربردی پیشرفته 8 (1392) 21-33
42 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 14 (1392) 1
43 ش 7 (2013)
44 دانش آب و خاک جلد 23 شماره 2 (1392) 43-57
45 نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک 3 (1392) 241-252
46
Bulletin of Engineering Geology and the Environment (2013)
47 فصلنامه زمین شناسی کاربردی 3 (1391) 265-275
48
Environmental Earth Sciences (2013)
49
Journal of Engineering Geology 6 (2013) 1
50
Journal of Engineering Geology 6 (2013) 1
51 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 12 (1391) 1
52 زمین شناسی مهندسی 1 (1391) 1409-1428
53
Arabian Journal of Geosciences DOI 10.1007/s12517-012-0741-0 (2012) DOI 10.1007/s12517-0
54 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران 5 (1391) 1-16
55
Journal of Engineering Geology Vol.6, No.2 (2012) 1939-1962
56 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 11 (1391) 1
57 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران 5 (1391) 1-16
58 زمین شناسی کاربردی پیشرفته 1 (1391) 1
59 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران 4 (1391) 19-30
60 زمین شناسی مهندسی 5 (1391) 1251-1268
61
Natural Hazards Review DOI 10.1007/s11069-012-0203-8 (2012) DOI 10.1007/s11069-0
62 فصلنامه زمین شناسی کاربردی 4 (1390) 299-310
63
Environmental Earth Sciences DOI 10.1007/s12665-012-1602-6 (2012) DOI 10.1007/s12665-0
64
مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران 5 (1390) 1
65 پژوهش های خاک 19 (1390) 1
66 مجله علمی پژوهشی انجمن زمین شناسی مهندسی ایران 3 (1390) 1-12
67 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 8 (1390) 1
68
Environmental Earth Sciences DOI 10.1007/s12665-010-0895-6 (2011) DOI 10.1007/s12665-0
69 یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 7 (1389) 1
70 مجله علوم دانشگاه شهید چمران 25 (1389) 1
71
Journal of Engineering Geology 82 (2005) 119– 126