محمدسلمان قائمی زاده

صفحه نخست /محمدسلمان قائمی زاده
نام و نام خانوادگی محمدسلمان قائمی زاده
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه علوم اجتماعی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اجتماعی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه شهید بهشتی دوره 9 شماره 72/4 (1396) 81-114
2 فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی 26 (1393) 173-200
3 ش5 (2011) 75-88