مرتضی قائمی

صفحه نخست /مرتضی قائمی
مرتضي قائمي
نام و نام خانوادگی مرتضی قائمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های ادبی - قرآنی شماره3 (1398) 1-26
2 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی سال نهم شماره 17 بهار و تابستان 1398 (1398) 59 - 84
3 مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 50 (1398) 123-144
4 زبان پژوهی زمستان 1397 (1397) 83-115
5 ادب عربی 2 (1397) 81-100
6 پژوهشنامه نهج البلاغه 23 (1397) 19-37
7 پژوهش های ادبی - قرآنی سال ششم شماره دوم (1397) 1-20
8 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 4 (1397) 79-106
9 مجله اللغه العربیه وآدابها- پردیس قم دانشگاه تهران 2 (1397) 285-306
10 عصر آدینه 18 (1396) 67-98
11 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث بهار و تابستان 96 (1396) 95-123
12 پژوهشنامه نهج البلاغه بهار 96 (1396) 21-40
13 زبان پژوهی 23 (1396) 122-142
14 لسان مبین 26 (1396) 103-128
15 پژوهشنامه نهج البلاغه 17 (1396) 21-40
16 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دوره 6 شماره 12 (1395) 83-104
17 مجله اللغه العربیه وآدابها- پردیس قم دانشگاه تهران سال 12 شماره 4 (1395) 695-720
18 اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 24 (1395) 39-73
19 کتاب قیم - دانشگاه یزد - با همکاری دانشگاه های دیگر 14 (1395) 135-154
20 پژوهش های ادبی - قرآنی دوره 4 ج3 (1395) 1-22
21 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دوره 3 شماره 5 بهار و تابستان 1395 (1395) 157-184
22 پژوهش های زبان شناختی قرآن 9 (1395) 1-20
23 پژوهشنامه علوی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 11 (1394) 61-80
24 پژوهشنامه نهج البلاغه 11 (1394) 17-33
25 پژوهش های انقلاب اسلامی 13 (1394) 63-82
26 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 12 (1394) 13-40
27 پژوهشنامه نقد ادب عربی 8 (1394) 139-167
28 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی 4 (1393) 113-154
29 مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصیله محکمه 33 (1393) 17-33
30 پژوهشنامه نهج البلاغه 8 (1393) 1-20
31 ادبیات پایداری 11 (1393) 309-333
32 ادب عربی شمار2 سال 6 (1393) 201-222
33 لسان مبین 16 (1393) 128-152
34 پژوهشنامه نهج البلاغه 4 (1392) 33-50
35 پژوهش های ادبی - قرآنی س1-ش1 (1392)
36 س1-ش1 (2013)
37 س3- ش6 (2012)