محمدحسن فطرس

صفحه نخست /محمدحسن فطرس
محمدحسن فطرس
نام و نام خانوادگی محمدحسن فطرس
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مرضیه کبیر محمدحسن فطرس رضا معبودی 1397/10/16
2 مهری کبیریان حمید کردبچه محمدحسن فطرس 1397/07/11
3 مهدی فردوسی جلالی محمدحسن فطرس حمید سپهردوست 1397/07/11
4 سوده قدسی محمدحسن فطرس --- 1396/10/19
5 شادی احمدپورکاشی محمدحسن فطرس --- 1396/08/01
6 نرگس احمدوند محمدحسن فطرس --- 1396/03/01
7 حسین مرادی محمدحسن فطرس --- 1395/11/18
8 زینب جدی زاهد محمدحسن فطرس --- 1395/11/16
9 الهام خواجه وندپور عزت اله عباسیان محمدحسن فطرس 1395/10/27
10 فاطمه گنجی محمدحسن فطرس محسن خضری 1395/10/05
11 الهه خدایی عزت اله عباسیان محمدحسن فطرس 1395/09/22
12 سمانه کرمی موفق محمدحسن فطرس عزت اله عباسیان 1395/07/13
13 پوریا تدین روح اله سهرابی محمدحسن فطرس 1395/07/13
14 نسرین امیرزاده عزت اله عباسیان محمدحسن فطرس 1395/07/12
15 پریسا شریفی فخر حمید سپهردوست محمدحسن فطرس 1395/06/17
16 علی دلایی میلان محمدحسن فطرس حمید کردبچه 1394/11/25
17 مرضیه شیری محمدحسن فطرس --- 1394/11/12
18 مریم ایمانی محمدحسن فطرس --- 1394/08/23
19 زهره رحیمی راد محمد مولایی محمدحسن فطرس 1394/07/08
20 نجیبه سعیدی محمدکاظم نظیری محمدحسن فطرس 1393/11/27
21 رضا معبودی محمدحسن فطرس --- 1393/11/18
22 فهیمه مریانجی محمدحسن فطرس محمد مولایی 1393/10/06
23 فهیمه مریانجی محمدحسن فطرس محمد مولایی 1393/10/06
24 مرضیه رسولی محمدحسن فطرس --- 1393/09/10
25 فاطمه شهبازی محمدحسن فطرس --- 1393/09/10
26 مژگان ابوالفتح عزت اله عباسیان محمدحسن فطرس 1392/12/20
27 مژگان ابوالفتح عزت اله عباسیان محمدحسن فطرس 1392/12/20
28 محمد بختیاری محمدحسن فطرس سعید عیسی زاده 1392/11/13
29 حمید یعقوبی محمدحسن فطرس محمد مولایی 1392/11/05
30 حمید یعقوبی محمدحسن فطرس --- 1392/11/05
31 معصومه یاوری محمد مولایی --- 1392/10/08
32 معصومه یاوری محمد مولایی محمدحسن فطرس 1392/10/08
33 زینب محبی گرگری محمدحسن فطرس سعید عیسی زاده 1392/07/08
34 زینب محبی گرگری محمدحسن فطرس سعید عیسی زاده 1392/07/08
35 سعیده السادات حسینی سعید عیسی زاده محمدحسن فطرس 1391/12/21
36 سعیده السادات حسینی سعید عیسی زاده محمدحسن فطرس 1391/12/21
37 محمد بختیاری محمدحسن فطرس سعید عیسی زاده 1391/11/13