محمدحسن فطرس

صفحه نخست /محمدحسن فطرس
محمدحسن فطرس
نام و نام خانوادگی محمدحسن فطرس
شغل بازنشسته دانشگاه بوعلی سینا / دانشگاه بوعلی همدان، گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / اقتصاد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 11(41) (1399) 7-50
2 رفاه اجتماعی دوره 18، شماره 71 (1397) 45-83
3 مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره 13 شماره 2 (1397) 71-100
4 اقتصاد پولی مالی 16 (1397) 1-20
5 اقتصاد مقداری 15 (1397) 113-134
6 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی جلد 14 شماره 58 (1397) 89-116
7
Scientific Annals of Economics and Business 65 (4) (2018) 459-475
8 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 7، شماره 27 (1397) 195-215
9 رفاه اجتماعی شماره 69دوره 18 (1397) 165-227
10 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم، شماره 25 (1397) 95-125
11 رشد فناوری سال 14 شماره 54 (1397) 1-9
12 پژوهش های پولی و بانکی سال 11 شماره 35 (1397) 99-124
13 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره 8 شماره 30 (1397) 55-66
14 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 6، شماره 24 (1396) 49-73
15 رفاه اجتماعی دوره 17 شماره 67 (1396) 109-134
16 زن در توسعه و سیاست دوره 15، شماره 3 (1396) 311-325
17
اقتصاد مقداری دوره 14 شماره 2 (1396) 1-24
18 سیاست های راهبردی و کلان دوره 4، شماره 16، زمستان 1395 (1396) 90-114
19 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره 7، شماره 27 (1396) 45-64
20 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 6 شماره 22 (1396) 171-195
21
International Journal of Business and Development Studies Volume 9, Issue 2, Winter 2017 (2017) 139-161
22 فصلنامه الکترونیک ایران سال بیست و سوم، شماره 47 (1395) 67-98
23 پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم - شماره 3 (1395) 67-86
24 اقتصاد پولی مالی سال 23 شماره 12 (1395) 111-134
25 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره 5، بهار18، بهار 1395، (1395) صفحه 147-177
26 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 25 (1395) 61-80
27 مدلسازی اقتصادی سال6 شماره 24 (1395) 7-40
28 تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره 8 شماره 2 (1395) 133-155
29 سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دوره 4 شماره 10 (1395) 9-42
30 نظریه های کاربردی اقتصاد دوره 3، شماره 1 (1395) صفحه 59-88
31 اقتصاد پولی مالی جلد 22 شماره 10 (1394) 1-21
32 سیاست های مالی و اقتصادی سال سوم شماره 12 (1394) 125-148
33 سیاست های مالی و اقتصادی جلد 3 شماره 9 (1394) 7-36
34 اقتصاد مقداری دوره 10 شماره 4 (1394) 685-706
35 پژوهش های پولی و بانکی سال 7 شماره 22 (1394) 615-633
36 اقتصاد منابع طبیعی (دانشکده علوم اداری و اقتصاد سابق ) - دانشگاه اصفهان سال 4 شماره 1 (7) (1394) 16- 1
37 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی سال 12شماره 46 (1394) 61-87
38 تحقیقات اقتصادی دورۀ 50 ،شمارۀ 3 (1394) 685-706
39 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دوره 4 شماره 14 (1394) 113-139
40 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 4(2) (1394) 21-34
41 اقتصاد مقداری دوره 12 ، شماره 2 (1394) 1-21
42 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره 5 شماره 19 (1394) 73-94
43 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و سوم، شماره 73 (1394) 153-178
44 دوماهنامه مجله اقتصادی سال چهاردهم، شماره 11-12، بهمن و اسفند 1393 (1393) 77-92
45 پژوهشنامه اقتصاد کلان سال نهم، شماره ی 18، نیمه دوم 1393 (1393) 127-150
46 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال سوم، شماره 12، زمستان 1393 (1393) 183-201
47 اقتصاد پولی مالی سال 21، شماره 8، پاییز و زمستان 93 (1393) 1-29
48 مطالعات و سیاست های اقتصادی سال دهم، شماره 2 (پیاپی 102)، پاییز و زمستان 1393 (1393) 95-114
49 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 45(4) (1393) 651-661
50 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال پنجم، شماره 17، زمستان 93 (1393) 91-108
51 دوماهنامه مجله اقتصادی سال چهاردهم، شماره 7-8، مهر و آبان 1393 (1393) 5-16
52 سیاست های راهبردی و کلان دوره 2، شماره 7، پاییز 1393 (1393) 23-42
53 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی سال دهم، شماره 41، تابستان 93 (1393) 131-152
54 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال سوم،شماره 10، تابستان 93 (1393) 127-144
55 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال سوم، شماره 9، بهار 1393 (1393) 133-149
56 سیاست های مالی و اقتصادی سال دوم، شماره 5، بهار 1393 (1393) 61-72
57 راهبرد اقتصادی 2 (6) (1392) 173-191
58 روستا و توسعه 16 (3) (1392) 43-58
59 (2013)
60 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2 (6) (1392) 83-64
61 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 12 (1392) 29-49
62 س2- ش5 (2013) 103-119
63 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 2 (5) (1392) 103-119
64
International Journal of Basic Sciences & Applied Research 2 (12) (2013) 991-999
65
International Journal of Basic Sciences & Applied Research 2 (12) (2013) 991-999
66 روستا و توسعه س16- ش3 (1391) 43-58