مجید فضلی

صفحه نخست /مجید فضلی
مجيد فضلي
نام و نام خانوادگی مجید فضلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه عمران
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی عمران- هیدرولیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحقیقات آب و خاک ایران 10-50 (1398) 2555-2569
2 علوم و مهندسی آبیاری 42 (1398) 211-225
3 پژوهش های حفاظت آب و خاک بیست و ششم (1398) 71-89
4 مهندسی عمران مدرس سوم دوره نوزدهم (1398) 1-15
5 محیط زیست و مهندسی آب 1 (1398) 58-70
6
Modeling Earth Systems and Environment 5 (2019) 101-118
7 هیدرولیک 13-3 (1397) 31-45
8 تحقیقات آب و خاک ایران 49 (1397) 891-905
9
Modeling Earth Systems and Environment Model. Earth Syst. Environ. (2017) 3:887-902 DOI 1 (2017) 16
10
Modeling Earth Systems and Environment Model. Earth Syst. Environ. DOI 10.1007/s40808-017 (2017) 17-33
11 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز 79 (1394) 47-58