محمدرضا فریدونی

صفحه نخست /محمدرضا فریدونی
محمدرضا فريدوني
نام و نام خانوادگی محمدرضا فریدونی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه الهیات
تحصیلات دکترای تخصصی / عرفان اسلامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اندیشه مدیریت راهبردی سال نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1394،شماره پیاپ (1394) ص5- ص30
2 پژوهش علوم انسانی 37 (1394) 125-141
3 مطالعات قرآنی سال ششم، شماره 21، بهار 1394 (1394) صص 43- 56
4 الهیات تطبیقی سال ششم- شماره 13- بهار و تابستان 1394 (1394) 72-59
5 دوفصلنامه الاهیات قرآنی 2 (1393) 90-65
6 دوفصلنامه الاهیات قرآنی سال دوم، شماره 2 ، بهار و تابستان 1393 (1393) 67-91
7 پژوهشنامه علمی-پژوهشی عرفان سال دوم، شماره سوم، پاییز و زمستان 1389 (1389) 149-177
8 اندیشه نوین دینی سال پنجم/ شماره 19 / زمستان 88 (1388) 163-186
9 فصلنامه پژوهشی فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان سال هشتم - شماره 27 (1381) 11-16
10 علمی پژوهشی دانشگاه تهران دانشکده ادبیات 148-149 (1378) 180-192