نادر فرهپور

صفحه نخست /نادر فرهپور
نادر فرهپور
نام و نام خانوادگی نادر فرهپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ارتوپدی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 29 (1398) 143-154
2
CLINICAL BIOMECHANICS in press (2019) 30-40
3 طب توانبخشی 8 (1398) 92-102
4 بیهوشی و درد 1 (1397) 14-24
5 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 7(3) (1397) 46-53
6 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز 40 (4) (1397) 46-52
7 بیهوشی و درد 8(4) (1397) 83-95
8
JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY 39 (2018) 35-41
9 مجله پزشکی بالینی ابن سینا 24 (4) (1396) 322-329
10 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش (10)5 (1396) 149-160
11 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 19(6) (1396) 57-72
12 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 13(26) (1396) 225-236
13 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد (2)6 (1396) 48-59
14
Physical Treatment 7(3) (2017) 141-148
15 AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE 40(3) (2017) 659-665
16 بیومکانیک ورزشی 2(4) (1395) 19-27
17 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) 27 (7) (1395) 618 -628
18 طب ورزشی 8 (1) (1395) 85 - 99
19
JOURNAL OF BIOMECHANICS 49 (2016) 1705–1710
20 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 20 (6) (1394) 85 - 96
21
Research inDevelopmentalDisabilities 35 (2015) 3562 - 3567
22 پژوهش در علوم توانبخشی 3 (1394) 145-158
23 مجله پژوهش در علوم توانبخشی 11 (1394) 145- 159
24
CLINICAL BIOMECHANICS 30 (2015) 411 - 417
25
Physical Treatment 4 (4) (2015) 190 -197
26 پژوهش در علوم توانبخشی 5 (1393) 676 - 686
27 بیومکانیک ورزشی 1 (1393) 31-40
28
JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY 24 (2014) 645 - 651
29
International Journal of Sport Studies 4 (2014) 374 -379
30 فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی 12 (1393) 49-57
31 (17) 5 (2014) 441-448
32 ج 2- ش1 (2012) 25-33
33 ش11 (2012) 55-73