نادر فرهپور

صفحه نخست /نادر فرهپور
نادر فرهپور
نام و نام خانوادگی نادر فرهپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ارتوپدی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش در توانبخشی ورزشی دوره 8 شماره 15 (1399) 1-9
2 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) دوره 31 - شماره 8 (1399) 597-606
3
JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS 114(4) (2020) 277-288
4
JOURNAL OF APPLIED BIOMECHANICS 36 (2020) 171-177
5
Journal of Advanced Sport Technology 3 (2) (2020) 1-8
6 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 29 (1398) 143-154
7
CLINICAL BIOMECHANICS in press (2019) 30-40
8 طب توانبخشی 8 (1398) 92-102
9 بیهوشی و درد 1 (1397) 14-24
10 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 7(3) (1397) 46-53
11 مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تبریز 40 (4) (1397) 46-52
12 پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره 6 شماره 4 (1397) 62-69
13 بیهوشی و درد 8(4) (1397) 83-95
14
JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY 39 (2018) 35-41
15 مجله پزشکی بالینی ابن سینا 24 (4) (1396) 322-329
16 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش (10)5 (1396) 149-160
17 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 19(6) (1396) 57-72
18 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 13(26) (1396) 225-236
19 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد (2)6 (1396) 48-59
20
Physical Treatment 7(3) (2017) 141-148
21 AUSTRALASIAN PHYSICAL & ENGINEERING SCIENCES IN MEDICINE 40(3) (2017) 659-665
22 بیومکانیک ورزشی 2(4) (1395) 19-27
23 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) 27 (7) (1395) 618 -628
24 طب ورزشی 8 (1) (1395) 85 - 99
25
JOURNAL OF BIOMECHANICS 49 (2016) 1705–1710
26 Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 20 (6) (2016) 85 - 96
27
Research inDevelopmentalDisabilities 35 (2015) 3562 - 3567
28 پژوهش در علوم توانبخشی 3 (1394) 145-158
29 مجله پژوهش در علوم توانبخشی 11 (1394) 145- 159
30
CLINICAL BIOMECHANICS 30 (2015) 411 - 417
31
Physical Treatment 4 (4) (2015) 190 -197
32 پژوهش در علوم توانبخشی 5 (1393) 676 - 686
33 بیومکانیک ورزشی 1 (1393) 31-40
34
JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY 24 (2014) 645 - 651
35
International Journal of Sport Studies 4 (2014) 374 -379
36 فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی 12 (1393) 49-57
37 (17) 5 (2014) 441-448
38 ج 2- ش1 (2012) 25-33
39 ش11 (2012) 55-73