مهران فرهادی

صفحه نخست /مهران فرهادی
مهران فرهادي
نام و نام خانوادگی مهران فرهادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه روانشناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / روانشناسی سلامت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 18, بهمن 1398, (1398) 1128-1115
2 پژوهش در سلامت روانشناختی 13 (1398) 24-39
3 مطالعات روان شناختی دوره 14، شماره 2 (1397) 57-74
4 سلامت جامعه دوره دوازدهم، شماره 2، تابستان 1397 (1397) 57-68
5 آموزش پرستاری جلد 6، شماره 3 (1396) 56-61
6 پژوهش در برنامه ریزی درسی 53 (1396) 108-100
7 اندازه گیری تربیتی 28 (1396) 241-255
8 اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی 45 (1396) 37-45
9 دستاوردهای روانشناختی دوره ی چهارم، سال 24 ، شماره یک (1396) 63-78
10
International Journal of Education and Learning 6(1) (2017) 1-10
11
JOURNAL OF PSYCHOLOGY & BEHAVIORAL STUDIES 5(1) (2017) 16-27
12 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 78 (1395) 13-26
13 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 10(12) (1395) 77-86
14
Sleep and Hypnosis 18 (2016) 74-81
15 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی 12(41) (1395) 163-184
16 پژوهش سلامت دوره 2، شماره 1، پاییز 1395 (1395) 1-8
17 خانواده و پژوهش سال دوازدهم، شماره 29 (1395) 7-25
18 رویکردهای نوین آموزشی - دانشگاه اصفهان سال یازدهم، شمارة 1، شمارة پیاپی 23 (1395) 81- 104
19 پژوهش سلامت 3(1) (1395) 143-152
20 آموزش و توسعه منابع انسانی سال سوم، شماره 8 (1395) 77-95
21 پرستاری دیابت سال 1394 ، دوره 4 ، شماره 1 (1395) 32-45
22 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری - دانشگاه اصفهان سال پنجم، شماره دوم، پیاپی 9 (1394) 73-87
23 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 8 (101) (1394) 35-44
24
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH doi:10.1093/pubmed/fdv148 (2015) 1-10
25 پردازش و مدیریت اطلاعات پاییز 1394، دوره 31، شماره 1 (1394) ص 85-108
26 علوم روانشناختی دوره چهاردهم، شماره 54 (1394) 208-225
27
PLoS One 10(5) (2015) 1-14
28 پژوهش در برنامه ریزی درسی سال 12، شماره 17 (44) (1394) 99-109
29 پژوهش در برنامه ریزی درسی سال دوازدهم، دوره دوم، شماره 17، پیاپی44 (1394) 99-109
30 مجله سلامت و بهداشت اردبیل سال هفتم، شماره 2 (1394) 237-253
31 تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی 4-پیاپی 79 (1393) 731-749
32 پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره دوم، شماره 16، پیاپی 43 (1393) 14-23
33 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 11، پیاپی 92 (1393) 53-61
34 کودکان استثنایی (پژوهش در حیطه کودکان استثنایی) - وزارت آموزش و پرورش شماره 12، زمستان 1393 (1393) 12-34
35 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) هفتم (1393) 561-570
36
Global journal of health science 6(7) (2014) 116-123
37
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 19 (2014) 290-294
38
International Journal of Psychology 2 (2014) 115-122
39
Journal of Social Issues & Humanities 6 (2014) 20-25
40 ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هشتم (1392) 414-422
41 مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2 (پیاپی 55) (1392) 153-165
42 ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دوم (1392) 131-141
43 علوم روانشناختی 10(39) (1390) 269-283
44 پژوهش در سلامت روانشناختی 3-4 (1390) 77-84
45 روانشناسی و علوم تربیتی - تخصصی شده دانشگاه تهران چهارم (1389) 98-83
46 کتابداری و اطلاع رسانی 13 (4) (1389) 51-66
47 پژوهش در سلامت روانشناختی 2(10) (1389) 43-50