فرامرز فرشته صنیعی

صفحه نخست /فرامرز فرشته صنیعی
فرامرز فرشته صنيعي
نام و نام خانوادگی فرامرز فرشته صنیعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
journal of computational applied mechanics 50 (2019) 275-281
2
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 28 (2019) 6682–6691
3
Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering 43 (2019) 347-358
4
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 20 (2019) 769–776
5
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 28 (2018) 2427−2439
6 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 48 (1397) 77-86
7
journal of computational applied mechanics 49 (2018) 54-62
8
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 40 (2018) 43-52
9
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 91 (2017) 1771–1780
10
APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING 122 (2016) 779-790
11
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 87 (2016) 2911–2923
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 86 (2016) 3471–3482
13
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 678 (2016) 320–328
14
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 673 (2016) 450–457
15
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 26 (2016) 1276−1283
16
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 26 (2016) 3081−3090
17
EXPERIMENTAL MECHANICS 111 (2015) 111
18
Materials and Design 85 (2015) 342–348
19
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 636 (2015) 249–253
20
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 50 (2015) 3919–3908
21
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 625 (2015) 81-88
22
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 24 (2014) 3274-3284
23
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 595 (2014) 284-290