فرامرز فرشته صنیعی

صفحه نخست /فرامرز فرشته صنیعی
فرامرز فرشته صنيعي
نام و نام خانوادگی فرامرز فرشته صنیعی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 نوید بهمنش زاده فرامرز فرشته صنیعی --- 1398/09/30
2 جواد شاکراردکانی فرامرز فرشته صنیعی --- 1398/06/30
3 حمید بهزادی فرامرز فرشته صنیعی --- 1398/06/27
4 هادی گلعذار فرامرز فرشته صنیعی --- 1397/07/08
5 دانش فریور فرامرز فرشته صنیعی --- 1397/06/21
6 حدیث کریمی فرامرز فرشته صنیعی --- 1396/11/23
7 مهدی عربی نور فرامرز فرشته صنیعی --- 1396/10/05
8 حسین خزاعلی فرامرز فرشته صنیعی --- 1395/11/26
9 آرزو عربی فرامرز فرشته صنیعی --- 1395/11/17
10 محسن رحیمی فرامرز فرشته صنیعی --- 1395/11/10
11 بهداد احراریزدی فرامرز فرشته صنیعی --- 1395/07/28
12 نعیمه فخار فرامرز فرشته صنیعی رضا محمودی 1395/06/29
13 امین طاهری فرامرز فرشته صنیعی --- 1394/07/14
14 فهیمه کرمی فرامرز فرشته صنیعی --- 1393/11/28
15 حمیدرضا بابامرادی فرامرز فرشته صنیعی --- 1393/07/07
16 آذر بنفشی فرامرز فرشته صنیعی --- 1393/02/22