آرش فتاح الحسینی

صفحه نخست /آرش فتاح الحسینی
آرش فتاح الحسيني
نام و نام خانوادگی آرش فتاح الحسینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Surfaces and Interfaces 21 (2020) 100721-...
2
Surfaces and Interfaces 21 (2020) 100659-...
3
Surfaces and Interfaces 21 (2020) 100677-...
4
Surfaces and Interfaces 21 (2020) 100719-...
5
Surfaces and Interfaces 21 (2020) 100685-...
6
CERAMICS INTERNATIONAL 46 (2020) 20587-20607
7
Journal of Magnesium and Alloys 8 (2020) 799-818
8
Surfaces and Interfaces 20 (2020) 100597-...
9
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2020) 904-921
10
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 12 (2020) 747-765
11
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 694-710
12
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 72-80
13
CERAMICS INTERNATIONAL 46 (2020) 13114-13124
14
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 12 (2020) 517-535
15
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 460-469
16
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 510-518
17
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA 30 (2020) 944-957
18
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 12 (2020) 301-317
19
Surfaces and Interfaces 18 (2020) 100441-...
20
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 12 (2020) 107-127
21
Journal of Asian Ceramic Societies 8 (2020) 39-49
22
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 815 (2020) 152371-...
23
Arabian Journal of Chemistry 13 (2020) 1858-1865
24
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 1747-1769
25
Materials Research Express 6 (2019) 126426
26
Materials Research Express 6 (2019) 126433
27
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 1353-1382
28
Materials Research Express 6 (2019) 116556
29
Materials Research Express 6 (2019) 116426
30
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 1217-1227
31
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 1020-1031
32
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 703-714
33
APPLIED SURFACE SCIENCE 478 (2019) 623-635
34
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 448-459
35
Journal of Asian Ceramic Societies 7 (2019) 247–255
36
MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION 70 (2019) 605-611
37
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 304-320
38
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 28 (2019) 1456-1468
39
Materials Research Express 6 (2019) 056421
40
Materials Research Express 6 (2019) 056412
41
JOURNAL OF RARE EARTHS 37 (2019) 218-224
42
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 38-48
43
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 54 (2019) 777-790
44
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 10 (2018) 1574-1586
45 مواد و فناوریهای پیشرفته 7 (1397) 35-42
46
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 10 (2018) 1247-1258
47
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 49 (2018) 4966-4979
48 علوم و مهندسی سطح ایران 37 (1397) 83-95
49
Materials Research Express 5 (2018) 116512
50
Materials Research Express 5 (2018) 116514
51
Materials Research Express 5 (2018) 106401
52
MEASUREMENT 124 (2018) 252-259
53
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 10 (2018) 805-814
54
Materials Research Express 5 (2018) 086510
55
Materials Research Express 5 (2018) 076504
56
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 3248-3254
57
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 3386-3393
58
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 3401-3410
59
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 765 (2018) 826-834
60
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 10 (2018) 414-428
61
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 740 (2018) 330-345
62
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 739 (2018) 918-925
63
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 735 (2018) 422-429
64
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 1343-1351
65
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 825-834
66
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 10 (2018) 161-174
67
CORROSION SCIENCE 131 (2018) 81-93
68
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 49 (2018) 368-375
69
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 116-123
70 علم و مهندسی سرامیک 6 (1396) 17-29
71
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 9 (2017) 862-873
72
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 9 (2017) 660-672
73
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 5415-5423
74 علوم و مهندسی سطح ایران 33 (1396) 1-11
75 فصانامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی 13 (1396) 7-18
76
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 2739-2749
77
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 4681-4692
78
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 723 (2017) 856-865
79
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 93 (2017) 681-689
80
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 1792-1800
81
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 90 (2017) 991-1002
82
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 9 (2017) 174-186
83
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 611-620
84 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 10 (1395) 109-117
85 فصانامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی 12 (1395) 59-70
86
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 693 (2017) 164-169
87
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 1634-1646
88
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 708 (2017) 316-322
89 علوم و مهندسی سطح ایران 30 (1395) 15-24
90 علم و مهندسی سرامیک 5 (1395) 35-44
91
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 711 (2017) 530-540
92
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 403-411
93
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 48 (2017) 1659-1666
94
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 9 (2017) 25-34
95
Materials Science and Engineering: C 75 (2017) 64-71
96
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 704 (2017) 499-508
97
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 688 (2017) 218-224
98
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 48 (2017) 227-236
99
Materials Science and Engineering: C 71 (2017) 827-834
100
Materials Science and Engineering: C 71 (2017) 771-779
101
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 676-684
102
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 1343-1354
103
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 5302-5313
104
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 4741-4749
105
Arabian Journal of Chemistry 9 (2016) 1342-1348
106
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 862-874
107
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 4478-4483
108
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 4199-4209
109
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 47 (2016) 2761-2770
110
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 717-731
111
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 69 (2016) 1423-1434
112
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 535-546
113
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 644-657
114
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 676 (2016) 474-480
115
Journal of Materials and Environmental Science 7 (2016) 1128-1134
116
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 688 (2016) 44-55
117 علم و مهندسی سرامیک 5 (1395) 23-33
118
Acta Metallurgica Sinica-English Letters 29 (2016) 629-637
119
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 661 (2016) 237-244
120
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 409-422
121
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 47 (2016) 3684-3693
122
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 669 (2016) 480-489
123
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 1683-1689
124
Journal of Manufacturing Processes 22 (2016) 120-126
125
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 145-157
126
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 677 (2016) 42-51
127
Journal of Manufacturing Processes 22 (2016) 269-277
128
Acta Metallurgica Sinica-English Letters 29 (2016) 274-281
129 علوم و مهندسی خوردگی - انجمن خوردگی ایران 18 (1394) 21-29
130
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 658 (2016) 854-861
131
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 697-703
132
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 47 (2016) 572-580
133
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 41 (2016) 169-175
134 علم و مهندسی سرامیک 4 (1394) 1-8
135
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 650 (2016) 8-14
136
APPLIED SURFACE SCIENCE 360 (2016) 921-928
137
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI) 13 (2016) 45-49
138
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 7 (2015) 728-738
139
Journal of Manufacturing Processes 20 (2015) 98-103
140
Journal of Materials Research and Technology-JMR&T 4 (2015) 423-428
141
Acta Metallurgica Sinica-English Letters 28 (2015) 1222-1229
142
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 7 (2015) 415-425
143
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 24 (2015) 3444-3452
144
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 40 (2015) 2993-2999
145
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 24 (2015) 3386-3393
146
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 7 (2015) 254-263
147
Iranian Journal of Materials Science and Engineering علوم و مهندسی مواد - دانشگاه علم و صنعت - با همکاری انجمن مهندسی متالوژی و انجمن سرامیک ایران 12 (1394) 10-17
148
Journal of Materials and Environmental Science 6 (2015) 885-891
149
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 40 (2015) 2985-2991
150
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 646 (2015) 685-691
151 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 9 (1394) 29-36
152
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 24 (2015) 2579-2585
153
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 7 (2015) 210-219
154
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 68 (2015) 851-857
155
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 639 (2015) 301-307
156 علوم و مهندسی سطح ایران 21 (1393) 21-31
157
International Journal of Materials Research 106 (2015) 282-287
158 مهندسی متالورژی و مواد 25 (1393) 73-86
159
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 7 (2015) 35-44
160
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 40 (2015) 63-70
161
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 632 (2015) 48-52
162
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI) 10 (2014) 1-6
163
Journal of Magnesium and Alloys 2 (2014) 305-308
164
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 6 (2014) 646-656
165
Iranian Journal of Materials Science and Engineering علوم و مهندسی مواد - دانشگاه علم و صنعت - با همکاری انجمن مهندسی متالوژی و انجمن سرامیک ایران 11 (1393) 20-27
166
Journal of Materials and Environmental Science 5 (2014) 1847-1853
167
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 6 (2014) 535-544
168 علوم و مهندسی سطح ایران 20 (1393) 89-103
169 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 8 (1393) 75-85
170 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 8 (1393) 9-18
171
International Journal of Corrosion 2014 (2014) 1-8
172
Journal of Magnesium and Alloys 2 (2014) 175-180
173
Journal of Advanced Materials and Processing 2 (2014) 21-30
174
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 6 (2014) 284-295
175
Iranian Journal of Materials Science and Engineering علوم و مهندسی مواد - دانشگاه علم و صنعت - با همکاری انجمن مهندسی متالوژی و انجمن سرامیک ایران 11 (1393) 57-70
176
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI) 11 (2014) 35-40
177
Journal of Advanced Materials and Processing 2 (2014) 55-63