آرش فتاح الحسینی

صفحه نخست /آرش فتاح الحسینی
آرش فتاح الحسيني
نام و نام خانوادگی آرش فتاح الحسینی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مهندسی علم مواد
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مواد
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 1747-1769
2
Materials Research Express 6 (2019) 126426
3
Materials Research Express 6 (2019) 126433
4
Materials Research Express 6 (2019) 116426
5
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 1217-1227
6
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 1020-1031
7
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 703-714
8
APPLIED SURFACE SCIENCE 478 (2019) 623-635
9
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 448-459
10
Journal of Asian Ceramic Societies 7 (2019) 247–255
11
MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION 70 (2019) 605-611
12
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 304-320
13
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 28 (2019) 1456-1468
14
Materials Research Express 6 (2019) 056421
15
Materials Research Express 6 (2019) 056412
16
JOURNAL OF RARE EARTHS 37 (2019) 218-224
17
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 11 (2019) 38-48
18
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE 54 (2019) 777-790
19
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 10 (2018) 1574-1586
20 مواد و فناوریهای پیشرفته 7 (1397) 35-42
21
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 10 (2018) 1247-1258
22
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 49 (2018) 4966-4979
23 علوم و مهندسی سطح ایران 37 (1397) 83-95
24
Materials Research Express 5 (2018) 116512
25
Materials Research Express 5 (2018) 116514
26
Materials Research Express 5 (2018) 106401
27
MEASUREMENT 124 (2018) 252-259
28
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 10 (2018) 805-814
29
Materials Research Express 5 (2018) 086510
30
Materials Research Express 5 (2018) 076504
31
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 3248-3254
32
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 3386-3393
33
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 3401-3410
34
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 765 (2018) 826-834
35
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 10 (2018) 414-428
36
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 740 (2018) 330-345
37
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 739 (2018) 918-925
38
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 735 (2018) 422-429
39
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 1343-1351
40
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 825-834
41
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 10 (2018) 161-174
42
CORROSION SCIENCE 131 (2018) 81-93
43
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 49 (2018) 368-375
44
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 27 (2018) 116-123
45 علم و مهندسی سرامیک- انجمن سرامیک ایران 6 (1396) 17-29
46
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 9 (2017) 862-873
47
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 9 (2017) 660-672
48
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 5415-5423
49 علوم و مهندسی سطح ایران 33 (1396) 1-11
50 فصانامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی 13 (1396) 7-18
51
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 2739-2749
52
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 4681-4692
53
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 723 (2017) 856-865
54
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 93 (2017) 681-689
55
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 1792-1800
56
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 90 (2017) 991-1002
57
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 9 (2017) 174-186
58
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 611-620
59 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 10 (1395) 109-117
60 فصانامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی 12 (1395) 59-70
61
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 693 (2017) 164-169
62
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 1634-1646
63
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 708 (2017) 316-322
64 علوم و مهندسی سطح ایران 30 (1395) 15-24
65 علم و مهندسی سرامیک- انجمن سرامیک ایران 5 (1395) 35-44
66
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 711 (2017) 530-540
67
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 403-411
68
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 48 (2017) 1659-1666
69
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 9 (2017) 25-34
70
Materials Science and Engineering: C 75 (2017) 64-71
71
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 704 (2017) 499-508
72
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 688 (2017) 218-224
73
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 48 (2017) 227-236
74
Materials Science and Engineering: C 71 (2017) 827-834
75
Materials Science and Engineering: C 71 (2017) 771-779
76
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 26 (2017) 676-684
77
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 48 (2017) 1343-1354
78
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 5302-5313
79
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 4741-4749
80
Arabian Journal of Chemistry 9 (2016) 1342-1348
81
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 862-874
82
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 4478-4483
83
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 4199-4209
84
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 47 (2016) 2761-2770
85
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 717-731
86
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 69 (2016) 1423-1434
87
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 535-546
88
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 644-657
89
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 676 (2016) 474-480
90
Journal of Materials and Environmental Science 7 (2016) 1128-1134
91
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 688 (2016) 44-55
92 علم و مهندسی سرامیک- انجمن سرامیک ایران 5 (1395) 23-33
93
Acta Metallurgica Sinica-English Letters 29 (2016) 629-637
94
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 661 (2016) 237-244
95
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 409-422
96
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 47 (2016) 3684-3693
97
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 669 (2016) 480-489
98
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 1683-1689
99
Journal of Manufacturing Processes 22 (2016) 120-126
100
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 8 (2016) 145-157
101
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 677 (2016) 42-51
102
Journal of Manufacturing Processes 22 (2016) 269-277
103
Acta Metallurgica Sinica-English Letters 29 (2016) 274-281
104 علوم و مهندسی خوردگی - انجمن خوردگی ایران 18 (1394) 21-29
105
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 658 (2016) 854-861
106
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 25 (2016) 697-703
107
METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE 47 (2016) 572-580
108
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 41 (2016) 169-175
109 علم و مهندسی سرامیک- انجمن سرامیک ایران 4 (1394) 1-8
110
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING 650 (2016) 8-14
111
APPLIED SURFACE SCIENCE 360 (2016) 921-928
112
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI) 13 (2016) 45-49
113
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 7 (2015) 728-738
114
Journal of Manufacturing Processes 20 (2015) 98-103
115
Journal of Materials Research and Technology-JMR&T 4 (2015) 423-428
116
Acta Metallurgica Sinica-English Letters 28 (2015) 1222-1229
117
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 7 (2015) 415-425
118
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 24 (2015) 3444-3452
119
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 40 (2015) 2993-2999
120
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 24 (2015) 3386-3393
121
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 7 (2015) 254-263
122
Iranian Journal of Materials Science and Engineering علوم و مهندسی مواد - دانشگاه علم و صنعت - با همکاری انجمن مهندسی متالوژی و انجمن سرامیک ایران 12 (1394) 10-17
123
Journal of Materials and Environmental Science 6 (2015) 885-891
124
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 40 (2015) 2985-2991
125
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 646 (2015) 685-691
126 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 9 (1394) 29-36
127
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE 24 (2015) 2579-2585
128
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 7 (2015) 210-219
129
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS 68 (2015) 851-857
130
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 639 (2015) 301-307
131 علوم و مهندسی سطح ایران 21 (1393) 21-31
132
International Journal of Materials Research 106 (2015) 282-287
133 مهندسی متالورژی و مواد 25 (1393) 73-86
134
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 7 (2015) 35-44
135
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING 40 (2015) 63-70
136
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 632 (2015) 48-52
137
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI) 10 (2014) 1-6
138
Journal of Magnesium and Alloys 2 (2014) 305-308
139
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 6 (2014) 646-656
140
Iranian Journal of Materials Science and Engineering علوم و مهندسی مواد - دانشگاه علم و صنعت - با همکاری انجمن مهندسی متالوژی و انجمن سرامیک ایران 11 (1393) 20-27
141
Journal of Materials and Environmental Science 5 (2014) 1847-1853
142
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 6 (2014) 535-544
143 علوم و مهندسی سطح ایران 20 (1393) 89-103
144 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 8 (1393) 75-85
145 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 8 (1393) 9-18
146
International Journal of Corrosion 2014 (2014) 1-8
147
Journal of Magnesium and Alloys 2 (2014) 175-180
148
Journal of Advanced Materials and Processing 2 (2014) 21-30
149
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 6 (2014) 284-295
150
Iranian Journal of Materials Science and Engineering علوم و مهندسی مواد - دانشگاه علم و صنعت - با همکاری انجمن مهندسی متالوژی و انجمن سرامیک ایران 11 (1393) 57-70
151
International Journal of Iron & Steel Society of Iran (IJISSI) 11 (2014) 35-40
152
Journal of Advanced Materials and Processing 2 (2014) 55-63