سیدحسن فاتحی

صفحه نخست /سیدحسن فاتحی
نام و نام خانوادگی سیدحسن فاتحی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان وادبیات عرب
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله الجمعیه العلمیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها 46 (1398) 141-160
2 نقد ادب معاصر عربی 13 (1396) 55-77
3 لسان مبین شماره بیست وهشتم (1396) 129-155
4 پژوهشنامه نقد ادب عربی 13 (1396) 171-198
5 نقد ادب معاصر عربی 11 (1395) 77-99
6 کتاب قیم - دانشگاه یزد - با همکاری دانشگاه های دیگر 14 (1395) 135-154
7 آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 17 (1393) 87-112