سعید عیسی زاده

صفحه نخست /سعید عیسی زاده
نام و نام خانوادگی سعید عیسی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران مجله مطالعات کاربردی ایران (1399) 231 -261
2 پژوهش های اقتصادی ایران مجله پوهش های اقتصاد ایران (1399) 1-26
3 اقتصاد پولی مالی 16 (1397) 1-20
4 تحقیقات مدل سازی اقتصادی دوه 8 شماره 30 (1396) 79-107
5 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 29 (1396) 17-30
6 مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 40 (1396) 29-48
7 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 22 (1396) 113-132
8 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 21 (1396) 173-187
9 جمعیت - سازمان ثبت احوال 89 (1396) 53-72
10 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 36 (1395) 101-123
11 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 5(18) (1395) 171-195
12 نظریه های کاربردی اقتصاد 3(2) (1395) 1-22
13
Iranian Economic Review (3)20 (2016) 379-402
14 اطلاعات سیاسی-اقتصادی 303 (1395) 178-191
15 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 76 (1394) 55-74
16 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 23(76) (1394) 55-74
17 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 74 (1394) 5-30
18 فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی 55 (1393) 105-136
19 راهبرد اقتصادی 10 (1393) 113-136
20 مطالعات و تحقیقات اجنماعی در ایران 3 (1393) 141-163
21 دوره 48- ش2 (2013)
22 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره 2 ش 3 (1392) 365-391
23 تحقیقات اقتصادی 48 (1392) 111-130
24 س2-ش5 (2013) 127-152
25 سیاسی- اقتصادی س27- ش289 (1391)
26 س1- ش2 (2012)
27 Thaiszia Journal of Botany س19- دوره جدید- ش3 (2012)
28 ش29 (2012)
29 ش17 (2012) 151-172
30 س1- ش2 (2012)
31 پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی) س12- ش44 (1391) 199-212
32
The International Journal of Banking and Finance 9 (2012) 28-47
33
International journal of asian social science 2 (2012) 359-370
34 فصلنامه توسعه اجتماعی (دانشگاه شهید چمران اهواز) دوره5- ش3 و 4 (1390)