سعید عیسی زاده

صفحه نخست /سعید عیسی زاده
نام و نام خانوادگی سعید عیسی زاده
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی / گروه اقتصاد
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم اقتصادی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اقتصاد پولی مالی 16 (1397) 1-20
2 تحقیقات مدل سازی اقتصادی دوه 8 شماره 30 (1396) 79-107
3 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی 29 (1396) 17-30
4 مدلسازی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 40 (1396) 29-48
5 فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی 22 (1396) 113-132
6 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 21 (1396) 173-187
7 جمعیت - سازمان ثبت احوال 89 (1396) 53-72
8 تحقیقات مدل سازی اقتصادی 36 (1395) 101-123
9 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 5(18) (1395) 171-195
10 نظریه های کاربردی اقتصاد 3(2) (1395) 1-22
11
Iranian Economic Review (3)20 (2016) 379-402
12 اطلاعات سیاسی-اقتصادی 303 (1395) 178-191
13 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 76 (1394) 55-74
14 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 23(76) (1394) 55-74
15 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 74 (1394) 5-30
16 فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی 55 (1393) 105-136
17 راهبرد اقتصادی 10 (1393) 113-136
18 مطالعات و تحقیقات اجنماعی در ایران 3 (1393) 141-163
19 دوره 48- ش2 (2013)
20 مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره 2 ش 3 (1392) 365-391
21 تحقیقات اقتصادی 48 (1392) 111-130
22 س2-ش5 (2013) 127-152
23 سیاسی- اقتصادی س27- ش289 (1391)
24 س1- ش2 (2012)
25 Thaiszia Journal of Botany س19- دوره جدید- ش3 (2012)
26 ش29 (2012)
27 ش17 (2012) 151-172
28 س1- ش2 (2012)
29 پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی) س12- ش44 (1391) 199-212
30
The International Journal of Banking and Finance 9 (2012) 28-47
31
International journal of asian social science 2 (2012) 359-370
32 فصلنامه توسعه اجتماعی (دانشگاه شهید چمران اهواز) دوره5- ش3 و 4 (1390)