مهرداد عنبریان

صفحه نخست /مهرداد عنبریان
مهرداد عنبريان
نام و نام خانوادگی مهرداد عنبریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی (بیومکانیک)
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 28 (12) (1399) 3313-3325
2 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 20 (1399) 35-47
3 مطالعات طب ورزشی 12(28) (1399) 17-36
4
WORK-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation 66 (2020) 85-93
5 مطالعات ناتوانی 10 (1399) 48
6
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS 79 (2020) 102989
7 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد 4 (1399) 2584-2594
8
APPLIED ERGONOMICS 88 (2020) 103195
9
Sport Sciences for Health 16 (2020) 713-717
10 سلامت جامعه 14(1) (1399) 21-31
11 پژوهش در توانبخشی ورزشی 8(15) (1399) 45-54
12 مطالعات طب ورزشی 12 (27) (1399) 117-136
13
JOURNAL OF BIOMECHANICS 103 (2020) 109692
14 ارگونومی 7(4) (1398) 62-71
15 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 8)3( (1398) 86-96
16
SCIENCE & SPORTS 35(1) (2020) 29-36
17
Journal of Advanced Sport Technology 3 (2020) 32-41
18 Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 24(6) (2020) 106-119
19 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) 30 (1398) 876-882
20
JOURNAL OF SPORT REHABILITATION 28(8) (2019) 847-853
21 بیهوشی و درد 10(2) (1398) 12-25
22
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 33 (2019) 158-164
23 پژوهش در پزشکی 43 (1) (1397) 23-27
24
Iranian Rehabilitation Journal 17 (2019) 17-22
25 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 7(4) (1397) 44-51
26
Turkish Journal of Sport and Exercise 21 (2019) 46-51
27 مطالعات طب ورزشی 23 (1397) 17-32
28 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 14(28) (1397) 14
29 Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 23(5) (2018) 120-131
30 پژوهش توانبخشی در پرستاری 5(1) (1397) 8-18
31 مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6(3) (1397) 163-172
32
Physical Treatment 8 (3) (2018) 161-167
33
Physical Treatment 8(3) (2018) 169-178
34
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 28 (2018) 213-219
35 Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 23(1) (2018) 84-92
36 مجله علوم پزشکی رازی 25 (166) (1397) 83-91
37 ارگونومی 5(4) (1396) 18-25
38 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 5 (10) (1396) 87-97
39 پژوهش در توانبخشی ورزشی 5 (10) (1396) 29-40
40
Physical Treatment 6 (2017) 233-241
41 ارگونومی 5(3) (1396) 12-21
42 مهندسی بهداشت حرفه ای 4(3) (1396) 17-25
43 طب توانبخشی 6(3) (1396) 68-76
44
Physical Treatment 6 (2017) 227-232
45
GAIT & POSTURE 58 (2017) 7-12
46 طب ورزشی 9 (1396) 121-137
47 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 9 (1396) 43-51
48 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان) 19(2) (1396) 45-50
49 مطالعات طب ورزشی 21 (1396) 17-28
50
Physical Treatment 7 (2017) 103-112
51 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 6(12) (1395) 1-16
52 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 5 (4) (1395) 23-32
53 طب توانبخشی 5(4) (1395) 94-106
54
فیزیک درمانی 6 (1) (1395) 29-36
55 مجله علوم پزشکی رازی 23 (48) (1395) 89-97
56 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 5 (1395) 83-92
57 Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 21 (2016) 113-124
58 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 4 (7) (1395) 9-22
59
GAIT & POSTURE 48 (2016) 52-58
60 پژوهش در توانبخشی ورزشی 4(7) (1395) 31-41
61 پژوهش توانبخشی در پرستاری 2(3) (1395) 9-17
62 توانبخشی نوین 9 (1394) 1-9
63
Apunts Medicina de l'Esport 51 (2016) 13-19
64 ورزش و علوم زیست حرکتی سال هفتم شماره 2 (1394) 1-8
65 توانبخشی 16 (1394) 324-333
66 علوم زیستی ورزشی 7 (3) (1394) 407-417
67 توانبخشی 16 (1394) 312-323
68
MANUAL THERAPY 20 (2015) 758-762
69 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 9 (1394) 75-86
70 مطالعات طب ورزشی 17 (1394) 69-82
71
European Review of Aging and Physical Activity 12:9 (2015) 1-8
72 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 4 (1394) 69-75
73 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 11(21) (1394) 37-46
74 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 11(21) (1394) 47-64
75 پژوهش در علوم توانبخشی 11(2) (1394) 121-132
76 Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 20(2) (2015) 32-39
77 مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 14(3) (1394) 309-321
78 ارگونومی 3 (1394) 33-40
79
Physical Treatment 5 (2015) 11-18
80 پژوهش در علوم توانبخشی 6 (1393) 775-785
81 پژوهش در علوم توانبخشی 10 (1393) در حال تکمیل
82 بیومکانیک ورزشی 1 (1393) 1-9
83 ارگونومی 2 (1393) 44-56
84 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) 9 (1393) 803-809
85
International Journal of Sport Studies 4 (2014) 1442-1449
86 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 22 (1393) 189-201
87
Physical Treatment 4 (2014) 153-160
88 پژوهش در توانبخشی ورزشی 3 (1393) 31-39
89 پژوهش در توانبخشی ورزشی 2 (1393) 57-65
90 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 7 (1393) 87-95
91 طب ورزشی 6 (1393) 73-88
92 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 7 (1393) 31-44
93 مجله علوم پزشکی رازی 21 (1393) 1-8
94
International Journal of Sport Studies 4 (2014) 959-966
95 ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 18 (1393) 127-137
96 Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 19 (2014) 88-98
97 دوره 18 (2014) 75-84
98 شماره 14 (2014) 15-30
99 (9) 4 (2013) 606-
100 (9) 3 (2013) 525-
101 دوره 18 (2013) 67-76
102 (14) شماره 4- پیاپی 48 (2013) 422-
103 دوره 23- شماره103 (2013) 95-103
104 (9) 2 (2013) 295-307
105 دوره 20- شماره6 (2013) 566-577
106 مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره 8- ش8 (1391) 1328-1341
107 المپیک س 20- ش 4 (پیاپی 60) (1391) 7-18
108 مطالعات طب ورزشی دوره 4- ش12 (1391) 13-26
109 دوره 17- ش3 (2012) 11-19
110 پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی دوره 2- ش3 (1391) 11-18
111 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره 14- ش2 (1391) 90-100
112 س8- ش2 (2012)
113 مطالعات طب ورزشی ش11 (1391) 69-80
114 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 16- ش4 (1388)