مهرداد عنبریان

صفحه نخست /مهرداد عنبریان
مهرداد عنبريان
نام و نام خانوادگی مهرداد عنبریان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی / گروه تربیت بدنی
تحصیلات دکترای تخصصی / تربیت بدنی (بیومکانیک)
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 ارگونومی 7(4) (1398) 62-71
2 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 8)3( (1398) 86-96
3 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 24(6) (1398) 106-119
4 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) 30 (1398) 876-882
5 بیهوشی و درد 10(2) (1398) 12-25
6
Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 33 (2019) 158-164
7 پژوهش در پزشکی 43 (1) (1397) 23-27
8
Iranian Rehabilitation Journal 17 (2019) 17-22
9 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 7(4) (1397) 44-51
10
Turkish Journal of Sport and Exercise 21 (2019) 46-51
11 مطالعات طب ورزشی 23 (1397) 17-32
12 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 14(28) (1397) 14
13 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 23(5) (1397) 120-131
14 پژوهش توانبخشی در پرستاری 5(1) (1397) 8-18
15 مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6(3) (1397) 163-172
16
Physical Treatment 8 (3) (2018) 161-167
17
Physical Treatment 8(3) (2018) 169-178
18
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 28 (2018) 213-219
19 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 23(1) (1397) 84-92
20 مجله علوم پزشکی رازی 25 (166) (1397) 83-91
21 ارگونومی 5(4) (1396) 18-25
22 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 5 (10) (1396) 87-97
23 پژوهش در توانبخشی ورزشی 5 (10) (1396) 29-40
24
Physical Treatment 6 (2017) 233-241
25 ارگونومی 5(3) (1396) 12-21
26 مهندسی بهداشت حرفه ای 4(3) (1396) 17-25
27 طب توانبخشی 6(3) (1396) 68-76
28
Physical Treatment 6 (2017) 227-232
29
GAIT & POSTURE 58 (2017) 7-12
30 طب ورزشی 9 (1396) 121-137
31 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 9 (1396) 43-51
32 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان (گلستان) 19(2) (1396) 45-50
33 مطالعات طب ورزشی 21 (1396) 17-28
34
Physical Treatment 7 (2017) 103-112
35 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 6(12) (1395) 1-16
36 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 5 (4) (1395) 23-32
37 طب توانبخشی 5(4) (1395) 94-106
38
فیزیک درمانی 6 (1) (1395) 29-36
39 مجله علوم پزشکی رازی 23 (48) (1395) 89-97
40 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 5 (1395) 83-92
41 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 21 (1395) 113-124
42 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 4 (7) (1395) 9-22
43
GAIT & POSTURE 48 (2016) 52-58
44 پژوهش در توانبخشی ورزشی 4(7) (1395) 31-41
45 پژوهش توانبخشی در پرستاری 2(3) (1395) 9-17
46 توانبخشی نوین 9 (1394) 1-9
47
Apunts Medicina de l'Esport 51 (2016) 13-19
48 ورزش و علوم زیست حرکتی سال هفتم شماره 2 (1394) 1-8
49 توانبخشی 16 (1394) 324-333
50 علوم زیستی ورزشی 7 (3) (1394) 407-417
51 توانبخشی 16 (1394) 312-323
52
MANUAL THERAPY 20 (2015) 758-762
53 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 9 (1394) 75-86
54 مطالعات طب ورزشی 17 (1394) 69-82
55
European Review of Aging and Physical Activity 12:9 (2015) 1-8
56 مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد 4 (1394) 69-75
57 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 11(21) (1394) 37-46
58 پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 11(21) (1394) 47-64
59 پژوهش در علوم توانبخشی 11(2) (1394) 121-132
60 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 20(2) (1394) 32-39
61 مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 14(3) (1394) 309-321
62 ارگونومی 3 (1394) 33-40
63
Physical Treatment 5 (2015) 11-18
64 پژوهش در علوم توانبخشی 6 (1393) 775-785
65 پژوهش در علوم توانبخشی 10 (1393) در حال تکمیل
66 بیومکانیک ورزشی 1 (1393) 1-9
67 ارگونومی 2 (1393) 44-56
68 مطالعات علوم پزشکی (مجله پزشکی ارومیه) 9 (1393) 803-809
69
International Journal of Sport Studies 4 (2014) 1442-1449
70 مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام 22 (1393) 189-201
71
Physical Treatment 4 (2014) 153-160
72 پژوهش در توانبخشی ورزشی 3 (1393) 31-39
73 پژوهش در توانبخشی ورزشی 2 (1393) 57-65
74 پژوهش در طب ورزشی و فناوری 7 (1393) 87-95
75 طب ورزشی 6 (1393) 73-88
76 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی 7 (1393) 31-44
77 مجله علوم پزشکی رازی 21 (1393) 1-8
78
International Journal of Sport Studies 4 (2014) 959-966
79 ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 18 (1393) 127-137
80 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 19 (1393) 88-98
81 دوره 18 (2014) 75-84
82 شماره 14 (2014) 15-30
83 (9) 4 (2013) 606-
84 (9) 3 (2013) 525-
85 دوره 18 (2013) 67-76
86 (14) شماره 4- پیاپی 48 (2013) 422-
87 دوره 23- شماره103 (2013) 95-103
88 (9) 2 (2013) 295-307
89 دوره 20- شماره6 (2013) 566-577
90 مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره 8- ش8 (1391) 1328-1341
91 المپیک س 20- ش 4 (پیاپی 60) (1391) 7-18
92 مطالعات طب ورزشی دوره 4- ش12 (1391) 13-26
93 دوره 17- ش3 (2012) 11-19
94 پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی دوره 2- ش3 (1391) 11-18
95 مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره 14- ش2 (1391) 90-100
96 س8- ش2 (2012)
97 مطالعات طب ورزشی ش11 (1391) 69-80
98 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره 16- ش4 (1388)