سیدرسول عمادی

صفحه نخست /سیدرسول عمادی
سيدرسول عمادي
نام و نام خانوادگی سیدرسول عمادی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه علوم تربیتی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت منابع انسانی در ورزش سال3 شمارة2 (1395) 221-230
2 راهبردهای شناختی در یادگیری سال سوم، شماره 5 (1394) 57-72
3 مطالعات برنامه ریزی آموزشی دوره4، شماره8 (1394) 115-134
4 پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان سال چهارم، شماره دوم، پیاپی10 (1394) 47-61
5 مطالعات ناتوانی دوره5، شماره 11 (1394) 99- 106
6 پژوهش در نظام های آموزشی سال نهم، شماره 28 (1394) 197-216
7 پژوهش علوم انسانی سال 15، شماره35 (1393) 99-115
8 مجله پژوهش در اموزش جلد1 ، شماره 2 (1393) 42-33
9 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی سال 4، شماره 8 (1393) 29-41
10 فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی سال 4، شماره1 (1391) 130-149
11 تحقیقات مدیریت آموزشی س4-ش1 (1391)
12 مهندسی صنایع و مدیریت دوره 8- ش3 (1391) 127-151
13 پژوهش علوم انسانی سال 11، شماره28 (1391) 107-122
14 پژوهش علوم انسانی سال 10، شماره26 (1390) 65-88
15 پژوهش علوم انسانی س11- ش28 (1389)