داریوش علیپور

صفحه نخست /داریوش علیپور
نام و نام خانوادگی داریوش علیپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Veterinary Research 20 (2019) 263-269
2
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 248 (2019) 126-131
3 پژوهش های علوم دامی 28 (1397) 23-34
4 پژوهش های علوم دامی ایران 10-1 (1397) 35-46
5 تحقیقات تولیدات دامی 6 (1396) 27-38
6
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 235 (2018) 15-22
7
Iranian Journal of Applied Animal Science 3 (2017) 487-494
8 میکروبیولوژی دامپزشکی 1 (1396) 21-31
9 تحقیقات تولیدات دامی 4 (1395) 79-91
10
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 41 (2017) 30-37
11
SMALL RUMINANT RESEARCH 145 (2016) 115-122
12 میکروبیولوژی دامپزشکی 12 (1395) 65-71
13 پژوهش های علوم دامی 26 (1395) 45-57
14 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 111 (1395) 163-176
15 پژوهش های علوم دامی ایران 8 (1395) 248-257
16
Iranian Journal of Veterinary Research 16 (2015) 357-362
17
Iranian Journal Of Pharmaceutical Research (IJPR) 14 (2015) 1031-1040
18
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 647-654
19 علوم دامی ایران 46 (1394) 201-210
20 تحقیقات تولیدات دامی 4 (1394) 79-93
21
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 95-103
22
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 2 (2015) 1-6
23 تحقیقات تولیدات دامی 4 (1393) 75-88
24 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2 (1393) 79-98
25 علوم دامی ایران 45 (1393) 163-171
26
SMALL RUMINANT RESEARCH 120 (2014) 42-50
27
Animal Production Science 54 (2014) 299-307
28 جلد1- ش4 (2014)
29
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 12 (2014) 159-166
30 دوره44- ش4 (2013) 305-312
31 1- ش2 (2013)
32 جلد1- ش3 (2013)
33 علوم دامی ایران دوره 43- ش2 (1391) 151-160
34 علوم دامی ایران دوره 43- ش2 (1391) 161-171