داریوش علیپور

صفحه نخست /داریوش علیپور
نام و نام خانوادگی داریوش علیپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / علوم دامی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION 52 (2020) 1779-1786
2
Animal 14 (2020) 14381446
3
Iranian Journal of Veterinary Research 20 (2019) 263-269
4
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 248 (2019) 126-131
5 پژوهش های علوم دامی 28 (1397) 23-34
6 پژوهش های علوم دامی ایران 10-1 (1397) 35-46
7 تحقیقات تولیدات دامی 6 (1396) 27-38
8
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 235 (2018) 15-22
9
Iranian Journal of Applied Animal Science 3 (2017) 487-494
10 میکروبیولوژی دامپزشکی 1 (1396) 21-31
11 تحقیقات تولیدات دامی 4 (1395) 79-91
12
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES 41 (2017) 30-37
13
SMALL RUMINANT RESEARCH 145 (2016) 115-122
14 میکروبیولوژی دامپزشکی 12 (1395) 65-71
15 پژوهش های علوم دامی 26 (1395) 45-57
16 علوم دامی( پژوهش و سازندگی) 111 (1395) 163-176
17 پژوهش های علوم دامی ایران 8 (1395) 248-257
18
Iranian Journal of Veterinary Research 16 (2015) 357-362
19
Iranian Journal Of Pharmaceutical Research (IJPR) 14 (2015) 1031-1040
20
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 647-654
21 علوم دامی ایران 46 (1394) 201-210
22 تحقیقات تولیدات دامی 4 (1394) 79-93
23
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 95-103
24
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 2 (2015) 1-6
25 تحقیقات تولیدات دامی 4 (1393) 75-88
26 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2 (1393) 79-98
27 علوم دامی ایران 45 (1393) 163-171
28
SMALL RUMINANT RESEARCH 120 (2014) 42-50
29
Animal Production Science 54 (2014) 299-307
30 جلد1- ش4 (2014)
31
SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH 12 (2014) 159-166
32 دوره44- ش4 (2013) 305-312
33 1- ش2 (2013)
34 جلد1- ش3 (2013)
35 علوم دامی ایران دوره 43- ش2 (1391) 151-160
36 علوم دامی ایران دوره 43- ش2 (1391) 161-171