حسن علی عربی

صفحه نخست /حسن علی عربی
نام و نام خانوادگی حسن علی عربی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / تغذیه نشخوارکنندگان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 امین پویا حسن علی عربی عباس فرح آور 1398/11/28
2 مهبد مهردادکیا خلیل زابلی --- 1398/09/30
3 رضا علیمحمدی حسن علی عربی --- 1397/11/30
4 محسن رضایی داریوش علیپور پویا زمانی 1397/11/30
5 مروارید ایمانی حسن علی عربی امیر فدایی فر 1397/11/02
6 سعید کریمی حسن علی عربی عباس فرح آور 1397/07/01
7 محمود مسیبی حسن علی عربی عباس فرح آور 1396/10/27
8 حمیدرضا تقیان حسن علی عربی عباس فرح آور 1396/06/21
9 اعظم مهربانی ممدوح سارا میرزائی گودرزی علی اصغر ساکی 1396/06/05
10 زهرا مصطفایی علی اصغر ساکی حسن علی عربی 1396/06/05
11 امیر احمدپور حسن علی عربی --- 1396/04/27
12 لیلا چراغی مشعوف حسن علی عربی عباس فرح آور 1395/11/25
13 فاطمه ابوالفضلی حسن علی عربی عباس فرح آور 1395/11/25
14 احمد جانجان حسن علی عربی --- 1395/07/07
15 سیدامیرحسین دزفولیان حسن علی عربی --- 1395/06/27
16 هادی یزدانی حسن علی عربی --- 1394/11/03
17 زهرا پناهی درچه حسن علی عربی --- 1394/11/03
18 --- حسن علی عربی پویا زمانی 1393/07/01
19 بهروز نجف نژاد اروجکندی حسن علی عربی داریوش علیپور 1393/04/12
20 نسترن فخرابادی داریوش علیپور حسن علی عربی 1392/12/21
21 معصومه کاظمی مستقیم داریوش علیپور حسن علی عربی 1392/11/20
22 پرستو چراغی علی اصغر ساکی احمد احمدی 1392/07/09
23 حسین ترابی مصطفی ملکی حسن علی عربی 1392/07/08
24 وحیده وحدت منش داریوش علیپور حسن علی عربی 1392/07/08
25 --- حسن علی عربی علی اصغر بهاری 1392/06/10
26 میلاد مجنونی داریوش علیپور علی سپهری 1392/04/09
27 محمود قدبیگی مصطفی ملکی علی اصغر بهاری 1391/07/10