حسن علی عربی

صفحه نخست /حسن علی عربی
نام و نام خانوادگی حسن علی عربی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه علوم دامی
تحصیلات دکترای تخصصی / تغذیه نشخوارکنندگان
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Iranian Journal of Veterinary Research 20 (2019) 263-269
2
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH 187(2) (2019) 403-410
3 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 6 (1397) 56-70
4 پژوهش های علوم دامی 28(1) (1397) 77 - 92
5 علوم دامی ایران 49 (1397) 267-284
6 پژوهش های علوم دامی ایران 10-1 (1397) 35-46
7 تولیدات دامی دوره 20 شماره 1 (1397) 177-190
8 پژوهش های علوم دامی ایران 9 (1396) 314-327
9
SMALL RUMINANT RESEARCH 146 (2017) 13-22
10 پژوهش های علوم دامی ایران 9 (1396) 400-412
11 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 5 (1396) 101-116
12 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 5 (1396) 81-110
13 پژوهش های علوم دامی 27 (1) (1396) 173-187
14 علوم دامی ایران 47 (1395) 507-517
15
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 6 (2016) 4484-4499
16 نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) 113 (1395) 45-56
17 پژوهش های علوم دامی 26 (1395) 45-57
18
Animal 11 (2016) 600-607
19
Poultry Science Journal 4 (2016) 13-18
20 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 4 (1395) 77-94
21 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سوم شماره چهارم (1394) 127-141
22 علوم دامی ایران 46 (1394) 407-415
23 تحقیقات تولیدات دامی سال 4، شماره 2 (1394) 39-55
24
Iranian Journal of Applied Animal Science 5 (2015) 615-621
25
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 166, 1-2 (2015) 47-53
26
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH 0 (2015) 1-9
27
Veterinary Research Forum 5 (2014) 287-293
28 علوم دامی ایران 6 (1393) 218-226
29 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2 (1393) 51-68
30 پژوهش در نشخوارکنندگان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 2 (1393) 79-98
31 جلد1- ش4 (2014)
32 1- ش2 (2013)
33 2 (2) (2013) 29-41
34 س2- ش1 (2013) 1-14
35 جلد5- ش1 (2013) 48-55
36 جلد20- ش3 (2013) 584-598
37
Vol. 14, No. 4 (2013) 277-282
38
Journal of Pharmaceutical and Health Sciences (1) 2 (2013) 19-26
39
BIOLOGICAL TRACE ELEMENT RESEARCH (2013)
40
Iranian Journal of Veterinary Research vol 14 , no 4 (2013) 6
41 علوم دامی ایران دوره 43- ش2 (1391) 151-160
42 علوم دامی ایران دوره 43- ش2 (1391) 161-171