سعید علی تاجر

صفحه نخست /سعید علی تاجر
نام و نام خانوادگی سعید علی تاجر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 هشتمین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اورآسیا - ایران، تهران- همدان - 31 شهریور تا 11 مهر 1394
2 هشتمین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اورآسیا - ایران، تهران- همدان - 31 شهریور تا 11 مهر 1394
3 هشتمین کنفرانس بین المللی رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اورآسیا - ایران، تهران- همدان - 31 شهریور تا 11 مهر 1394
4 دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری - ایران، همدان - 23 بهمن 1393
5 کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا - ایران، تبریز - 14 و 15 مهر 1393
6 کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا - ایران، تبریز - 14 و 15 مهر 1393
7 اولین همایش فضاهای عمومی شهری پایدار - ایران، تهران - 01 و 02 خرداد 1392
8 همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری - ایران، 2 - 26 اردیبهشت 1392