سعید علی تاجر

صفحه نخست /سعید علی تاجر
نام و نام خانوادگی سعید علی تاجر
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده هنر و معماری / گروه معماری
تحصیلات دکترای تخصصی / معماری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 زینب رشیدی سعید علی تاجر --- 1396/12/05
2 زهرا حاجی بابایی سعید علی تاجر --- 1396/12/05
3 رحمت دریایی سعید علی تاجر --- 1396/11/29
4 مینا عراقچیان سعید علی تاجر --- 1395/11/18
5 سیده ساره مهدیان سعید علی تاجر --- 1394/11/26
6 سیدمهدی خضری حسینی سعید علی تاجر --- 1394/11/20
7 سیدایمان سجادی هزاوه سعید علی تاجر --- 1394/11/19
8 غزاله مولوی نجومی سعید علی تاجر --- 1394/11/13
9 حسنا اسماعیل بیگی سعید علی تاجر --- 1394/10/27
10 مینا صحرایی سعید علی تاجر --- 1394/06/16
11 پوریا سعادتی وقار سعید علی تاجر --- 1394/06/16
12 ندا ذبیحی سعید علی تاجر --- 1393/11/15
13 پروین پروردی سعید علی تاجر --- 1393/11/14