علی علوی نیا

صفحه نخست /علی علوی نیا
نام و نام خانوادگی علی علوی نیا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 امین کریمی دهکردی علی علوی نیا نادر فرهپور 1398/06/23
2 احمد توسلی منش علی علوی نیا --- 1397/07/30
3 حسن ملکی علی علوی نیا --- 1397/07/03
4 سعید پارسا علی علوی نیا --- 1396/12/16
5 صفورا یونجی علی علوی نیا --- 1396/11/30
6 مهدی کاظمی علی علوی نیا --- 1396/07/11
7 محمد عباسی علی علوی نیا --- 1396/07/04
8 مصطفی ابوالفتحی علی علوی نیا --- 1396/03/28
9 فرزاد محمدجانی علی علوی نیا --- 1395/11/26
10 محمد بیات تله جردی علی علوی نیا --- 1395/11/12
11 رحمت الله کیانی هرچگانی علی علوی نیا نادر فرهپور 1395/07/10
12 شیرازی همدانی علی علی علوی نیا --- 1395/06/29
13 علی زینالی علی علوی نیا --- 1395/04/23
14 صابر چهاردولی علی علوی نیا --- 1394/06/30
15 علی اخوان عطار علی علوی نیا --- 1394/04/08
16 محمدعلی بیگدلی شاملو علی علوی نیا --- 1393/07/07
17 محمدجواد توکلی علی علوی نیا --- 1393/04/31
18 حسین ساسانی پور محمود نیلی علی علوی نیا 1393/04/04