علی علوی نیا

صفحه نخست /علی علوی نیا
نام و نام خانوادگی علی علوی نیا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Archives of Civil and Mechanical Engineering 19 (2019) 943-957
2 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز 49 (1398) 169-178
3
THIN-WALLED STRUCTURES 137 (2019) 53-66
4
INTERNATIONAL JOURNAL OF CRASHWORTHINESS 24 (2019) 1-12
5
JOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING 41 (2018) 1-12
6
Archives of Civil and Mechanical Engineering 18 (2018) 1164-1477
7
THIN-WALLED STRUCTURES 130 (2018) 57–70
8
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 751 (2018) 299-306
9 ماشین های کشاورزی 8 (1397) 347-363
10
JOURNAL OF SANDWICH STRUCTURES & MATERIALS ?? (2018) ??
11
Journal of Manufacturing Processes 30 (2017) 374–384
12
INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES 134 (2017) 545–561
13
THIN-WALLED STRUCTURES 120 (2017) 319–332
14
Journal of Stress Analysis 2 (2017) 1-9
15
Archives of Civil and Mechanical Engineering 17 (2017) 997-1010
16
Latin American Journal of Solids and Structures 14(6) (2017) 1085-1105
17
International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 23 (2016) 799-809
18
THIN-WALLED STRUCTURES 106 (2016) 376–389
19
THIN-WALLED STRUCTURES 107 (2016) 169–181
20
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING 87 (2016) 52-62
21
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS 107 (2016) 264-271
22
TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS DOI 10.1007/s12666-015-0702-x (2015) -
23 مهندسی مکانیک مدرس 15 (1394) 231-239
24
MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS 51 (2015) 347-358
25
Archives of Civil and Mechanical Engineering 15 (2015) 668-679
26
THIN-WALLED STRUCTURES 93 (2015) 188-197
27
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING 73 (2015) 29-41
28 مکانیک سازه ها و شاره ها 4 (1393) 51-63
29
Materials and Design 58 (2014) 298-304
30
International Journal of Protective Structures 5 (2014) 47-63
31
THIN-WALLED STRUCTURES 74 (2014) 155-165
32
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING 57 (2013) 36-42