محمدسعید عقیقی

صفحه نخست /محمدسعید عقیقی
نام و نام خانوادگی محمدسعید عقیقی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مکانیک
تحصیلات دکترای تخصصی / مکانیک سیالات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT & FLUID FLOW 29 (2019) 2792-2808
2
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER 138 (2019) 1188-1198
3
INTERNATIONAL JOURNAL OF THERMAL SCIENCES 127 (2018) 79-90
4
ENGINEERING COMPUTATIONS 34 (2017) 1658-1976
5
Modern Applied Science 9 (2015) 21-31