علی عزیزی

صفحه نخست /علی عزیزی
علي عزيزي
نام و نام خانوادگی علی عزیزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 158 (2020) 112950-...
2
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 27 (2020) 40296-40308
3
Comparative Clinical Pathology 29 (2020) 1051-1060
4
JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 167 (2020) 155505
5 فن آوری زیستی در کشاورزی 10 (1399) 1-12
6 فن آوری زیستی در کشاورزی 19 (1399) 41-55
7
Horticulture Environment and Biotechnology 60 (2019) 777–767
8 به زراعی کشاورزی 20 (1397) 889-901
9 فنآوری تولیدات گیاهی هیجدهم، شماره دوم (1397) 1-16
10 پژوهش های گیاهی جلد 31، شماره 3 (1397) 569-581
11
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 152 (2018) 759-768
12
Herba Polonica (2)62 (2017) 42-56
13
Brazilian Journal of Botany 40 (2017) 771–781
14 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 28 (1395) 97-109
15
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 92 (2016) 19-25
16
British Journal of Pharmaceutical Research (2)12 (2016) 1-8
17
Journal of Herbal Drugs 6(4) (2016) 199-209
18
RSC Advances 6 (2016) 11507-11512
19
Journal of Herbal Drugs 6 (2016) 195-198
20
Avicenna Journal of Phytomedicin 2(4) (2015) 39-43
21
PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION 301 (2015) 930–923
22 فنآوری تولیدات گیاهی 14(2) (1393) 1-11
23 فنآوری تولیدات گیاهی 14(1) (1393) 59-68
24 14- ش4 (2013) 407-414
25 13- ش1 (2013) 47-56
26 س4- ش9 (2012) 160-182