علی عزیزی

صفحه نخست /علی عزیزی
علي عزيزي
نام و نام خانوادگی علی عزیزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه باغبانی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوتکنولوژی گیاهان دارویی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 به زراعی کشاورزی 20 (1397) 889-901
2 فنآوری تولیدات گیاهی هیجدهم، شماره دوم (1397) 1-16
3 پژوهشهای گیاهی( زیست شناسی ایران سابق ) جلد 31، شماره 3 (1397) 569-581
4
EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY 152 (2018) 759-768
5
Herba Polonica (2)62 (2017) 42-56
6
Brazilian Journal of Botany 40 (2017) 771–781
7 علوم و فنون کشتهای گلخانه ای 28 (1395) 97-109
8
INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS 92 (2016) 19-25
9
British Journal of Pharmaceutical Research (2)12 (2016) 1-8
10
Journal of Herbal Drugs 6(4) (2016) 199-209
11
RSC Advances 6 (2016) 11507-11512
12
Journal of Herbal Drugs 6 (2016) 195-198
13
Avicenna Journal of Phytomedicin 2(4) (2015) 39-43
14
PLANT SYSTEMATICS AND EVOLUTION 301 (2015) 930–923
15 فنآوری تولیدات گیاهی 14(2) (1393) 1-11
16 فنآوری تولیدات گیاهی 14(1) (1393) 59-68
17 14- ش4 (2013) 407-414
18 13- ش1 (2013) 47-56
19 س4- ش9 (2012) 160-182