ستار عزیزی

صفحه نخست /ستار عزیزی
ستار عزيزي
نام و نام خانوادگی ستار عزیزی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه حقوق
تحصیلات دکترای تخصصی / حقوق بین الملل عمومی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله حقوقی بین المللی شماره 61 (1398) 133-163
2 مطالعات حقوق عمومی دوره 49، شماره 2 (1398) 471-490
3 پژوهشنامه حقوق کیفری دوره 9 شماره 2 پاییز و زمستان 1397 (1397) 81-102
4
The Iranian Review for UN Studies انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد vol: 1, No.1 (1397) 27-63
5 مطالعات حقوق عمومی دوره 47 شماره 2 (1396) 411-431
6 مجله حقوقی بین المللی سال سی و سوم، شماره 55، پاییز و زمستان 1395، (1395) 109-134
7 پژوهش حقوق عمومی سال هیجدهم، شماره 51، تابستان 1395، (1395) 109-134
8 مطالعات حقوقی دوره هشتم، شماره دوم (1395) 147-182
9 پژوهشهای روابط بین الملل - انجمن علمی ایرانی روابط بین الملل دوره نخست، شماره هیجدهم، زمستان 1394 (1395) 157-182
10 حقوق خصوصی 26 (1394) 33-51
11 پژوهش های حقوق تطبیقی دوره 19 شماره 1 (1394) 95-116
12 سیاست جهانی دوره 3، شماره 4 (1393) 215-242
13 پژوهش علوم انسانی سال پانزدهم، شماره 36 (1393) 31-47
14 حقوق تطبیقی (نامه مفید سابق) - دانشگاه مفید دوره 18- شماره 1 (1393) 123-146
15 فقه و حقوق اسلامی سال چهارم،شماره 7 (1392) 97-122
16 فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره43- ش3 (1392) 147-166
17 (2013) 147-164
18 س1- ش1 (2013)
19 فصلنامه مطالعات آمریکا پیش ش 5 (1391)
20 س28- ش45 (2011) 13-51
21 ش56