صلاح الدین عبدی

صفحه نخست /صلاح الدین عبدی
صلاح الدين عبدي
نام و نام خانوادگی صلاح الدین عبدی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده علوم انسانی / گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی (ادبیات معاصر)
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 اضاءات نقدیه فی الادبین العربی و الفارسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج شماره 39 پاییز 1399 (1399) 111-132
2 نقد ادب معاصر عربی 18 (1399) 181-205
3 اضاءات نقدیة 36 (1398) 41-62
4 پژوهش های قرآنی سال24 شماره 4 (1398) 28-52
5 پژوهش های ادبی - قرآنی شماره3 (1398) 1-26
6 زبان و ادبیات عربی 1 (1398) 231-251
7 پژوهشنامه نقد ادب عربی 17 (1398) 187-211
8 لسان مبین 36 (1398) 63-83
9 مجلة اللغة العربیة و آدابها 15 (1398) 115-134
10 ادب عربی 2 (1397) 81-100
11 پژوهش های ادبی - قرآنی سال ششم شماره دوم (1397) 1-20
12 پژوهش های ادبی - قرآنی 2 (1397) 1-19
13 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 29 (1397) 83-103
14 کاوش نامه ادبیات تطبیقی 29 (1397) 83-103
15 پژوهشنامه نهج البلاغه 19 (1396) 61-81
16 آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 19 (1396) 73-97
17 پژوهشنامه نقد ادب عربی 12 (1396) 159-175
18 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی شماره 15 زمستان 1395 (1395) 41-61
19 لسان مبین 24 (1395) 59-83
20 نقد ادب معاصر عربی 1 (1395) 57-80
21 بحوث فی اللغه العربیه و آدابها دانشگاه اصفهان 13 (1394) 77-90
22 لسان مبین 17 (1393) 90-109
23 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 14 (1393) 49-64
24 ادبیات تطبیقی 14 (1393) 27-45
25 ادبیات تطبیقی سال 6شماره 10 (1393) 169-201
26 اضاءات نقدیة 12 (1392) 153-180
27 Language Related Research 3 (2013) 133-153